Publicerad 3 kommentarer

Alt+Delete: del 3. Riksbildningen, myten och dess betydelse.

Striden på historiska nätforum blossar ofta upp och hätskheten i argumentationen står inte skotska nationalister och spanska katalonier långt efter. Till skillnad från den amerikanske texasbon eller nordstataren, som i första hand är amerikan, så få man lätt känslan av att det uppländska riksäpplet är en lika avskydd symbol i Falköping som stjärnbaneret är i Iran. Varför blir en förmodat enande symbol så provocerande för många svenskar? Kan det verkligen vara så att man bär på känslor av förlust och oförrätt begången mot förfäder som levde för över tusen år sedan? Svenska götars (liksom skånska ‘snapphanars’) behov att hävda sin lokalhistoria går tyvärr ofta mycket längre än vad stolthet över det egna motiverar; det handlar om en levande rivalitet med den rikshistoria som utgår från Uppsverige. Det är onödigt, destruktivt och rent av paradoxalt, eftersom det finns få landsändar där nationalkänslan är så starkt levande. Men det är absolut ingen slump. Det handlar om sentiment som skickligt skapats och utnyttjats av historiker som Lauritz Weibull och Erik Lönnroth, med en starkt antinationalistisk agenda. En agenda som inte har något alls med dagens angrepp mot nationalstaten, men som icke desto mindre naturligtvis har haft stor betydelse för att omintetgöra möjligheten att återskapa den nationalkänsla vi behöver för att säkerställa svensk kulturs överlevnad i tider då den s k mångkulturen hotar att översvämma oss.

Äldre Västgötalagen från början av 1200-talet och dess paragraf om att kungen kommer från norr är, lite ironiskt, ett av stöden för uppländsk hegemoni enligt Mats G. Larsson.

Vaggan

När Mats G. Larsson skrev sina böcker om Svea rikets vagga för 20 år sedan, så blev han både älskad och avskydd. Älskad, kanske mest för att han lugnt och sakligt påpekade ett antal ganska självklara faktum och stod upp för dem. Avskydd – av exakt samma skäl. ’Dina fiender kan förlåta dig för att du har fel, men aldrig för att du har rätt’. Jag har läst en hel del kritik av Larssons böcker och särskilt avseende ’Götarnas rike’ tenderar den att gå upp i falsett, även bland etablerade forskare.[1] Jag tror inte att Larsson hade avsikten att göra någon upprörd eller förminska någon landsändas rika kulturarv, lika lite som jag har nu. Götabygdernas inflytande i rikets styre under 1200-talet ligger dock många hundra år efter den tid då riksbildningen började och som jag vill lägga fokus på. Det är gemensamheten i den svenska historien vi ska fokusera på här, inte lokala självständighetssträvanden; det gemensamma svenska har ett ursprung och detta är vår historias mål att fånga.  

Mats G. Larssons sannolikt mest hatade bok (2002). Mycket läsvärt – och billig, på Bokbörsen.

Sverige hade, när jag var liten på 70-talet, officiellt uppstått som självständig suverän nation först med Olof Skötkonung (med perioden i den Nordiska unionen som frivilligt undantag). Man hade alltså redan då hunnit detronisera samtliga Ynglingaättens historiska regenter från sina svenska kungadömen (genom att kalla dem sagokungar)  och även 700-talets Sigurd Ring och Erik Segersälls historiskt fastslagna (inte bara av nationalromantikerna) regeringstid från 900-talet hade räknats bort. I dagens postmoderna myt är rikets historia förkortad ett par-tre århundraden till. Men den här historien kommer lägga fram bevis för att vi istället bör gå åt andra hållet. Och det finns massor med källor att ösa ur, som talar emot dagens rumphuggning av den svenska historien. Inte minst kontinuiteten i vårt DNA och en signifikant koncentration till just Uppsalaregionen avseende ytterst exklusiva arkeologiska fynd – spridda över 4.000 år. Här har under många sekel funnits en stark och mäktig centralmakt vars hegemoniska betydelse måste ha levt kvar som rester i myten även i perioder då makten varit svagare.

Det går att trovärdigt argumentera för att det svenska riket har en längre historia än någon annan idag levande nation på den europeiska kontinenten, om vi med en sådan syftar på kontinuitet i geografisk hemort, etnisk och kulturell homogenitet och en ledning som har haft makt och förmåga att hävda sin överhöghet på ett sätt som berättigade epitetet kung, åtminstone för samtiden. Vi kan också göra sannolikt att detta rikes utsträckning åtminstone periodvis har varit betydande och dominerat stora områden utanför både Mälardalen och nuvarande Sveriges gränser. Detta faktum har naturligtvis stor betydelse, om än en subjektiv sådan. Att ha rötter från långt tillbaka ger både stadga och förpliktigar. Att inte ha några rötter alls skapar vilsenhet.

Att vi då skulle börja räkna Sveriges rikes tillkomst från 1200-talet är en ultrakällkritisk, postmodern och närmast masochistiskt falsk blygsamhet; en lögn, vars enda funktion ser ut att vara försvagning av en (redan svag) nationalkänsla.[2] Men en sådan är nödvändig för att hålla det svenska i medvetandet; vår kultur, våra värderingar och det högst konkreta ackumulerade arv som vår välfärdsstat vilar på. Vi behöver detta för att hålla samman – och ge de nytillkomna en chans att anknyta till något. Så lokalpatrioter, lägg inte ned edra vapen, men förenen eder under en flagga, för detta ädla syfte förtjänar att höjas över allt käbbel och kiv.

Myten är så verklig som vi vill göra den till

Textruta: Figur 6 Förstaupplagan i nio band kom ut 1913-24 och håller än, senaste upplagan är från 2016.
Mats G. Larssons första bok (1998) om Svearikets ursprung gick bättre hem, kanske eftersom den inte var lika provocerande fokuserad på erövringen av Götariket, men har likväl ignorerats av historisk mainstream (Harrison et al) under 2000-talet och för de antinationalistiska postmodernisterna är boken direkt farlig, eftersom den bekräftar flera av de myter som en nationalkänsla behöver.

Alt+Delete ägnar sig åt den tänkbara historien. Till stora delar byggd på spekulation förstås, och därmed kan tyckas avfärdad. Men även den historia som stöttas av mer konkreta bevis förbigås ofta helt. Det anses vara suspekt att försöka härleda Svearikets uppkomst i Uppland; lite som att publicera namn på den som frias i domstol i brist på slutgiltiga bevis. Man tycks kräva naturvetenskaplig sanning, trots att sådan aldrig kommer gå att positivt bekräfta. I grunden bottnar denna ambition nog i humanisternas mindervärdeskomplex gentemot naturvetarna, sammanfattat i ett begrepp som sann klinisk vetenskap inte erkänner: myter. Forntiden anses tillhöra dessa myter. De har fått stå i motsats till allt som är rätt och sant – och vetenskapligt. Men själv gillar jag verkligen ordet! För mig står det för vad vi idag har kvar att upptäcka, och antagligen alltid kommer att ha kvar, såvida vi inte lär oss resa i tiden. Vad som är så fascinerande – bland annat – är att om det nu faktiskt blev möjligt att resa tillbaka till vår forntid så skulle vi få veta sanningen. Det finns ju en sådan – men bara en. Vi skulle få veta vilka myter som faktiskt stämmer och till vilken grad – för det är jag övertygad om: sanningen finns där ibland dem, det handlar bara om att kunna tolka myterna rätt. Och utan att våga ta avstamp i myten så går vi miste om mycket av det som gör historien så spännande och oförutsägbar. 

En annan betydligt mer ideologisk fråga är den roll som myterna har för vår självbild. Under folkvandringstiden följde en skapelselegend med de kringvandrande folken, och till denna hörde en förklaring, sannolikt påhittad, på folkets namn och en regentlängd, som även den troligen var påhittad i sina tidigaste led. ’Typiska’ karaktärsdrag och viktiga händelser fanns också med i de länge säkert endast muntligen bevarade annalerna. Att dessa myter hade stor betydelse för t ex goternas och langobardernas identitet och sammanhållning har vi all anledning att förmoda, särskilt med hänsyn till att dessa folk under sina vandringar kom att blanda sig med många andra och på detta sätt växte kraftigt utan att tappa bort sitt namn, sin självuppfattning eller sina seder. De som anslöt måste ha antagit samma – sannolikt högt eftertraktade – identitet och låtit sig assimileras, troligen efter vederbörliga inträdesprov. 

Nödvändiga myter

Beskrivning: Macintosh HD:Users:macms:Desktop:Skärmavbild 2019-11-28 kl. 12.09.06.png
Viktor Rydbergs imponerande analys av den nordiska mytskatten från 1886, ingen har kommit i närheten av en lika genialisk och heltäckande bild, men de 1500 sidorna blev för mycket för de flesta. Sex års arbete som Rydberg aldrig fick det erkännande för som han var värd. Texten finns fritt tillgänglig på Runeberg.org.
Rydbergs ‘light-version’, Fädernas gudasaga, egentligen skriven för barn, gick bättre hem och går i ny upplaga på Bokus.

Vad gäller bl a visigoterna så lyckades inte ens kristnandet bryta ned den etniskt-kulturella identiteten; inte förrän i Spanien upphör folktraditionen att fylla sin funktion. Det är där deras vandringar slutar och deras identitet till slut försvinner i det spanska folkhavet. Liknande myter finns också bevarade i finsk-ugriska folkminoriteter ända in idag; utan dessa hade människor med en sådan bakgrund istället kallat sig ryssar för många generationer sedan. Att man i så fall även upphört att tala sitt modersmål är rimligt att utgå ifrån; ett minoritetsspråk har inget egenvärde utan identitet. Vi kan vara säkra på att sådana myter har åtföljt alla folk – de utgör tillsammans med språk och religion vad som konkret definierar ett sådant: etniska särdrag är ju alltid bara en fingervisning, med stor variation kring ett vagt medelvärde, dessutom oftast inte skilda från de närmaste grannfolkens. En historia och bakgrund är mycket mer konkret och den behövde inte vara sann, lika lite som trosbekännelsen. Denna myt eller historia, kunde de mer svårdefinierade kulturella särdragen sedan hängas upp på, utan att tappas bort. Myterna var alltså nödvändiga oavsett sanningsvärde. Om de därmed också var ’bra’ eller ’dåliga’ beror förstås på vilka kulturelement som folket ifråga bar med sig i övrigt.

Även konventioner som ’nationalstat’ eller ’kung’ är myter. Inte fysiska fenomen utan något vi människor har hittat på. De är förstås ändå ’sanna’ i en viktig mening: om de är kollektivt accepterade har de betydelse för oss. Nationen Sverige har naturligtvis det, liksom dess praktiska konsekvenser och förutsättningar i form av bl a medborgarskap, välfärd, försvar, utdebiterade skatter och givna gränser. Myter om det gamla Sveariket existerar också i våra medvetanden, precis som vår mer konkret fastställbara historia: just så som goterna, langobarderna och de finsk-ugriska minoritetsfolken delar vi en gemensam ursprungsmyt. Det är en skatt som inte är värd mycket för någon annan, men för oss svenskar har den – om vi själva vill – ett kulturellt ’affektionsvärde’ som är svårt att överskatta. Vi kan välja att känna stolthet, nyfikenhet eller fascination. Men framförallt har våra myter möjlighet att skänka oss en känsla av samhörighet; de ger oss något konkret att hänga upp vår kultur och nationella särdrag på. Sådant som verkligen har stor praktisk betydelse i vår vardag blir därmed lättare att bevara. Det blir också lättare att se en mening i vår gemensamma framtid. Men om myter och historia ska tillåtas spela en sådan roll för oss så måste de också först göras allmänt kända.

Räcker Snorres Edda och Svenska folkets underbara öden? 

Grimbergs skolhistoriebok, Svenska folkets underbara öden. I flera band och många upplagor. En klassiker som står sig. Bokbörsen.

I dagens samhälle finns starka strömningar som tycker det här är nonsens – eller rent av något farligt. Hur eller när man kommer upptäcka att det inte är så vet jag inte, men att det kommer ske vågar jag sätta en peng på, eftersom jag är övertygad om att våra myter tvärtom är något positivt och viktigt för oss att behålla. Naturligtvis kan man då argumentera att det räcker gott med att gå tillbaka till källorna. Att läsa Snorres Edda rekommenderar jag gärna. Visst kan det också vara både nyttigt och underhållande att läsa Grimbergs ’Svenska folkets underbara öden’, folkskolans gamla lärobok, som när det t ex gäller beskrivningen av landsfadern Gustav Vasa är betydligt mer korrekt än senare läroböcker. Problemet är, förutom att många yngre har svårt att läsa det föråldrade språket, att massor med spännande rön har gjorts sedan Grimbergs dagar. Just forntiden är ju den delen som kunskapen om har ökat mest. Det är här denna historia kommer in. Moderna svenska historieböcker har skrivits med den förmenta ambitionen att förmedla ett kliniskt säkerställt händelseförlopp. Postmodern svensk historieskrivning är därmed urvattnad och syftar till att nedvärdera, förminska, dölja eller missleda oss bort från allt som är spännande, intressant och storslaget. Sådant som fångar vår fantasi och gör att vi upplever en önskan att knyta an till vårt ursprung. Att läsa Eddan eller Grimberg räcker inte för en modern historieintresserad. Vill man veta vad som kan eller rent av bör vara sant så måste man försöka knyta samman skriftkällorna med fynden – istället för att göra tvärtom.

Antropologin: myt och skvaller var våra första byggstenar 

I boken ’Sapiens’ förklarar Yuval Harari att ’skvaller’ och ’myter’ varit avgörande för att ta vår art till toppen av näringspyramiden. Med ’skvaller’ menar Harari främst sådan information som krävs för att vi ska våga lita på varandra – eller inte. Skvallret gjorde det möjligt för våra tidigaste förfäder att hålla samman flockar på upp till 200 individer, betydligt större än schimpansernas – men fler än så kan inte ens vi människor hålla reda på. Vi behöver skapa personliga band och känna till de övriga individernas läggning och egenheter, om de går att lita på och hur gruppdynamiken fungerar – och redan för en grupp på 25 individer blir antalet teoretiskt möjliga kombinationer nära 13.000! 

Mycket insiktsfullt om religionens och nationalkänslans/patritismens betydelse för människans utveckling. Finns också på Bokbörsen.

Man tror att även neandertalarna ägnade sig åt björnkult och kanske även kult av gudar såsom personifierade naturkrafter. Sådana trosföreställningar ökar känslan av samhörighet. Risken för missförstånd minskar och gruppen styrs lättare och mer förutsägbart mot gemensamma mål. Jägarsamhällena som kom till vårt land många tusen år senare vet vi hade trosuppfattningar som inte bara definierade deras folk i förhållande till andra utan som också troligen krävde och utövades av ett andligt ledarskap. Detta innebar ett embryo till mer utvecklade och hierarkiska strukturer. För att kunna bilda större samhällen och nationer var dock mer avancerade myter nödvändiga. Sådana som förenade grupper som var för stora för att hållas ihop av enbart personliga relationer. Det var dessa som gjorde hövdingadömen och – senare – stora nationer möjliga.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

Detta var tredje delen av inledningen till min bok Alt+Delete: Vad du behöver veta om svensk historia. Föranmäl ditt intresse här!


[1] ’Svitjod’ 1998 och ’Götarnas riken’ 2002. Särskilt den senare retade somliga lokalpatrioter, främst i väst. När Martin Rundkvist, doktor i arkeologi vid Stockholms universitet (tillika politisk antinationalist), ett helt årtionde efteråt känner sig föranledd att försöka ge Larsson ännu en känga i ’Mead-Halls of the Eastern Geats’, 2011, så visar det hur känsligt ämnet tyvärr är. Argumenten har givits förut och är, delvis, relevanta. Men man ändrar inte på ett fundament genom att skära skåror i kanterna: Larssons bärande resonemang utgår från ortsnamnfloran, skriftkällorna och inte minst namnet på det gemensamma riket, det vill säga facit. Rundkvists partiella kritik förbigår detta med tystnad, men gör ändå anspråk på att avgå med segern – det är revisionism. Och bevisbördan ligger bara fastare förankrad hos dem som gör så.

[2] Kraftfullt understödd av våra egna historiker, amatörer såväl som professionella, alltsedan Lauritz Weibulls dagar via Erik Lönnroth till dagens Jan Guillou och Dick Harrison. 

3 reaktioner på “Alt+Delete: del 3. Riksbildningen, myten och dess betydelse.

 1. Jag skrev om detta tidigare.
  Det som blir Sveige, Norge, Danmark uppstår därför att ett antal självständiga etniska (nästan) stamriken känner hotet från först Romerska Riket och stamfränder i dagens Tyskland samarbetar för att upprätta ett militärt försvar mot Romerska legioner. Männerbunden resp “protoledungen”.

  När framkerna utvecklar det “Nya Romerska Riket” och börjar samma härjande erövringar norrut, som Romarna en gång, så minns befolkningarna i Tyskland/England och organiserar en ny ledung, varav 1/3 av den nya ledungen finns i Norden. Den Nordiska 1/3 deltar i försvaret mot frankernas (och Romersk Katolska Kyrkans) terror och studerar man analerna, så hittar man åtskilliga befälhavare (“kungar”) med ursprung i Norden verksamma i krig mot Frankerna. Vikingatågen i västerled är i sammanhanget försvarsanfall mot de frankiska, senare de Tyska, aggressionerna.
  Vad gäller Norden så verkar anläggandet av den gemensamma försvaret vid Dannevirke vara första tecken på att ett gemensamt ledungsförsvar organiseras. Denna ledung blir också fröet till vad som skall bli Danmark, Sverige resp Norge. Det krävdes för vissa enhetliga stamriken i Norden stora uppoffringar för att omorganisera sina byggder, samt tillverka alla skepp resp vapen. Striden var tänkt att föras vid Dannevirke.

  Läget i Norden inför den slutliga ledungsorganiseringen.
  Den södra tredingen i Norden (Danmark) bestod av Himmerland (som var i huvudsak kristet), Okänt (S Jylland, Okänt på Fyn, Daner (Själland), Holm (sannolikt inkl SÖ Skåne), Skåne (SV halvan av Skåne).
  Den västra tredingen är Norska västkusten med ett antal fjordriken.
  Den östra tredingen är Götland, , tiohäradsbyggden, helsingländerna (Norrland), “Öarna” d v s Öland/Gotland. Svitjod var inte villiga först, men efter att Götarna invaderat för att påtvinga dem ledungen så organiserade sig även Svitjod. Stora områden är svåra att se hur de inordnades., bl a Värmland, Dalarna, Ögl (har inget med görar att göra – men sannolikt “goter”). Svitjod vek sig därför att Götarna “donerade” 400-800 gods (Upsal Öd) för att finansiera den hird som den gemensamma överbefälhavaren skulle förses med.

  Problemet var att det mäktigaste “stamriket” vid tiden “lade beslag på en stor befolkning, vilket eg västra tredingen behövde, resp att den södra tredingen behövde tillföras personalstyrka. Sannolikt var det intensiva förhandlingar och även mycket traumatiska som skedde, men slutligen delades Götland i 2 halvor och hela Vikenområdet överfördes till västra tredingen. Den mäktigaste och styrande släkten/klanen i Götland (Alferna) trädde tillbaks och försvinner i historien under nya namn. Delningen bör ha skett ungefär 700, vilket omedelbart resulterade i ett inbördeskrig bland Götarna, där västra tredingens trupper stod på ena sidan. Viken området förlorade, och sannolikt hetter västra tredingens befälhavare Harald och gav upphov till myten om Harald Hårfagres enande av Norge. Harald Hårfagre levde under 900-talet, men kan i o f s behövt ingripa i ett inbördeskrig. Och så blandades minnena av de olika striderna.
  Ledungen samordnades i ett “storting” på “Danaholm” (tror jag det är) utanför Götälvens mynning.
  Någon gång ca 800 tillkommer Wendland, som del av den Nordiska ledungen, Östra tredingen. Hela ledungen indelas i tredingar utom basorganisationen (skeppslagen) vilka är 5 st tillsammmans.

 2. Vill man förstå hur Nordens 3 länder och spåra dess delar, är det bra att studera Romersk Katolicismens tillvägagångssätt för att “erövra” den religiösa makten. Kyrkan tillsätter således biskopar inom de olika under-tredingar som ingår i ledungen. Några av dessa stift flyttas senare.

  För Ö tredingen gäller att biskopar sändes till Götland (d v s Skara stift), “Öarna” (Köpingsvik” med ansvar för Öland, Möre, Gotland, Kurland, Wendland, N o S Roden), V Aros/Uppsala/Strängnäs (Svitjod) och Helsingländerna (Tuna, Selånger).

  Nu visade det sig att det redan fanns stift på vissa platser – men de var inte Romersk Katolska. Detta gäller för Tuna, som kastar ut biskopen och ev dödar en efterföljare, sedan listas inte Tuna i Katolska texter på länge. Även i Köpingsvik möttes den utsände av en icke Romersk Katolsk biskop och kastades ut, men insatte sig istället i Liunga (Ögl). I Uppsal fanns också ett stift, därför fick avsedd biskop inrätta sig i Sigtuna, vilket redan var ett Romerskt Katolskt “fäste”. Götland var komplicerat eftersom här fanns minst 2 “småstift” redan, men Romersk Katolikerna etablerade stiftet i Skara, d v s bara 5-10 km från Götarnas tingsplats, därför segrade de i kampen som följde. Genom Diplomati och sannolikt politiska hot (korståg) så föll “öarna” samman och Köpingsviks stift (utom tiohäradsbyggden (Växsjö) lades ned och samgick med Liunga, samt fick enligt standard namnet Liunga-Kaupang stift (Linköping). Ett synnerligen fattigt stift tills Gutarna “antog den rätta läran” enligt helt egna villkor (Tiohäradsbygden vägrade erkänna Romersk Katolicismen i varje fall tills ca 1150 och behöll sin kyrkliga självständighet). Förändringarna tillkom efter att den gamla ätt (svear), som innehaft överbefälhavaruppdraget dog ut på manslinjen (1060 och helt 1066), samt där ett våldsamt inbördeskrig blandat med religiös fanatism pågick mellan kvinnolinjerna till släkten, vilket krig slutligen avgjordes av Birger Jarls seger.

  Kyrkan placerade således stiftscentran på de platser där tredingsting hölls för att upprätthålla ledungen.

 3. Människan i alla tider – även Neanderthalare resp Erectus.
  Konstatera att det utvecklades åtskilliga varianter av människa, vilka således är människa och inget annat, t ex medias frotterande i “apmänniska” för att ge intryck att det handlar om lågbegåvade eller underställda varelser är helt vansinnigt fel.

  Den australiska analysen av tidiga människors levnadssätt, visar att människan bör levt i storfamiljsgrupp. Detta var nödvändigt då ingen annan grupp skulle tillåtits inkräkta på den egna gruppens livsmedelsrevir. Grunden är att en familjegrupp inte kan bli större än att det största bytet kan delas rättvist. Likaså att gruppens storlek bestäms av den mängd livsmedel (kött) som en jaktexpedition kan bära tillbaks till boplatsen. OBS! Att Jägar-samlare normalt flyttar omkring sökande är en inbillsk myt av det Viktorianska samhället. Än idag lever Jägar-samlare fast boende och med denna utgångspunkt skickas jaktexpeditioner ut 3-4 dagsmarscher. Möjligen kan familjegruppen inneha en boplats för vår, sommar, höst och en annan för vinter. Samlandet utförs av kvinnorna, så att de kan gå i gryningen och återkomma strax innan skymningen. Kvinnorna står för ca 60% av livsmedlet. Medan männens kött av jakt krävs för att upprätthålla hjärnans intelektuella kapacitét för problemlösning (köttets fetter nödvändigt – glöm detta med veganism etc).

  Likaså bygger familjegruppens storlek på behovet att motverka inavel (vilket de förståss inte visste något om, men observerat). Således hamnar familjegruppens “normalstorlek på 15 par vuxna resp barn, vilket innebär ca 60 individer med 2 barn per fertilt par. Om livsmedelsituationen är god, kommer fler barn i genomsnitt nå vuxen ålder, vilket innebär att efter typ en generation (25-30 år) familjegruppen får en numerär av ca 30 par, d v s ca 120 individer. Om jaktbytet då inte längre räcker för att delas, så blir det sociala slitningar och gruppen delar på sig, med eller utan våld.
  Detta är mekanismen bakom mänsklighetens expansion över hela jorden.

  Om istället familjegruppen inte hittar tillräckligt med livsmedel, så kommer svält att döda barn och kvinnorna hindras att bli med barn. Då minskar familjegruppen ned mot 10 par med barn vilket innbär att familjegruppen dör ut p g a oproportionerllgt hög andel åldringar. Chansen att enskilda individer överlever är minimal. En kvinna med barn klarar sig inte länge.

  Om 2 familjegrupper får (tillfällig) kontakt, vilket äldst skedde så sällan att det bör tillhört gruppernas “sagavärld”, kommer de att byta kvinna mot kvinna resp man mot man. Då får resp grupp friskt blod och motstår inavel längre tid. Efter bytet skiljs grupperna igen och den ena måste förflytta sig typ en månads färd bort i sökande efter lämpligt revir. Även en ensam man eller kvinna som händelsvis vill ansluta skulle göra skillnad. Träffar en ensam man ur en grupp på en annan grupp, så kommer männen att tillse att alla icke gravida kvinnor parar sig med mannen. Också för att ordna friskt blod. Men sedan körs mannen vänligt? iväg.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *