Publicerad 6 kommentarer

Runkalendern 4. Reid.

Nu ska vi öppna lucka nummer fyra, Reid, vagnens och resans runa. Att denna hade med guden Thor att göra finns bland annat belagt med tillnamnet Åke-Thor, som färdades över himlen bakom sin vagn dragen av getter.

En illustration av färden till Jotunheim, tillsammans med Loke och sina båda tjänare Tjalve och Röskva gjordes av Constantin Hansen i en illustrerad dansk historiebok från 1853. Sagan är en av de mest populära och visar upp den hetlevrade men rättframme Thor som vi bäst känner till.

Bland samerna, vars naturreligion var vid liv in i modern tid, så hade man övertagit mycket av asatron. Thor hade fått namnet Hora Galles eller Thora Galles, Thorskarlen, och han var mäktigare än Odinn. Det förefaller han ha varit även bland vikingatida svenskar.

Att han var populär bland folket och en symbol för motstånd mot kristnandet, infört av överheten, visar alltså mängder med torshammar-ringar i vikingagravar, liksom ett antal Torshammar-ristningar på sena runstenar. Vanligen är materialet i hängsmycket silver.

Spridningen av Torshammare förekommer över hela det vikingatida område där vikingar levde eller härjade. Koncentrationen till Sverige är dock stor, och då särskilt Uppland, där man företrädesvis använde järn. Detta sistnämnda faktum kan vara ett resultat av att motståndet var segare här och därmed också alltmer uteslutande folkligt.

Torshammare i bärnsten, från Björkö (där Birka låg).
Torshammare i silver, från en av Birkas gravar.

De första Torshammarna dyker upp i vendeltid och antalet ökar kraftigt i sen vikingatid. Symbolen kom gradvis att sammansmälta med krucifixet, men det är inte nödvändigtvis ett tecken på att motståndet upphörde, att bära korset uppochnervänt kan ha varit ett medvetet vanhelgande, ungefär så som djävulsdyrkande ser på saken. Möjligheten finns rent av att det är härifrån detta bruk hämtat inspiration, oavsett om det var den ursprungliga avsikten eller ej.

Fynd från Birkas gravar visar att kristendomen sannolikt mötte hårt motstånd även här, men att när denna bräsch var vunnen så fortsatte kampen mot ’hedendomen’ länge till, ju längre norrut, desto senare konverterade man sig.

Hur är det med den oöverträffade mängd och spridning av de sakrala ortnamnen där Thor ingår? Sådana finns t o m på Irland och på en ö i Seine. En relativt sen ändelsetyp, som –tuna i uppländska Torstuna, visar också att kulten var livaktig sent i tiden. Liksom att de sakrala ortsnamnen med Tor är mycket vanliga på Island, som börjar befolkas först på 800-talet.

Men att som John Kraft försöker sig på i sin ortnamnsöversikt, kronologisera ortsnamnsändelser och gudar, leder lätt till cirkelresonemang. Enligt Per Vikstrand, så finns det inga belägg i ortsnamnsmaterialet för att Thorskulten skulle vara sen.

De sannolikt mycket tidiga Lundaefterlederna och de följande -berga, ger en tydlig vink om varifrån Thor kommer: österifrån. Observera att det naturligtvis kan finnas undantag. Den ‘tidiga’ spridningen till Danmark kan också ha varit en förskjutning i kulten, så att Lundanamnen fick sin utbredning något senare där. Frånvaron i södra Fastlandssverige, framförallt i sydost är också intressant.

Tvärtom, sanningen är att efterlederna -lunda och -berga, i vilka Tor är särskilt vanlig – och mycket väl spridd, kan vara mycket gamla. Särskilt fördelningen av efterleden –lunda är intresseväckande, med en särskilt stor koncentration till Mälardalen, Öland och Gotland tillsammans med en jämn spridningsbild i Danmark.

Tillsammans med de tre –vi-namnen (i Uppland, samt två osäkra i Västergötland) utgör /några av/ dessa sannolikt ett äldsta skikt, medan ändelsen –berg är bättre spridd, förutom i redan nämnda regioner även i Norrland och västra Götaland. Däremot tycks kulten ännu inte ha nått Norge.

Både ändelserna –land och –hof, exklusiva för och relativt vanliga i Norge visar att Thor dyrkades även där men troligen något senare. Ändelsen –åker skulle jag gissa ligger mellan –lunda och –berga i ålder, och har ungefär samma spridning som –lunda, dock med större andel i Danmark.

Även om jag på detta sätt måhända gör mig skyldig till samma metodfel som Kraft, så är vi i denna del överens om ändelsernas ungefärliga ålderskronologi och härvidlag är vi inte ensamma, ortsnamnstolkare gör generellt samma bedömning. Men jag vill i detta mönster, till skillnad från Kraft, också se ett ursprungligt östligt inflytande när det gäller Thorsnamnen, som jag ska återkomma till.

Om Thor varit den främste guden då runraden skapades så hade han med all sannolikhet fått ge namn istället för de onda thursarna, åt runan med det gemensamma th-ljudet. Hans plats i runraden hade sannolikt också varit en annan.

Den indoeuropeiska motsvarigheten Parjanya, i de 3.500 år gamla vediska berättelserna från Indien, är slående lik, har ett åskvapen, är rödskäggig, slåss med en orm etc, men namnen har märkligt nog ingen gemensam etymologi.

Det vediska namnet har dock nått Norden ändå, som den i sagorna perifert förekommande Fjörgynn; en möjligen senare utkonkurrerad åskgud. Men varifrån kommer då namnet Thor? Det kan faktiskt vara ett namn som övertagits från ursprungsbefolkningen.

Thors namn återfinns annars i hettiternas Tarhunt, som tagit över hurriernas Teshub, en minst 4.500 år gammal åskgud. Namnet finns också hos kelternas Taranis, en annan vagngud, ofta avbildad med tillsammans med ett hjul.

Men det finns en del som talar för att Taranis faktiskt kan vara skapad med vår nordiske Thor som förlaga, istället för tvärtom. Inte minst det faktum att Thor, ursprungligen förefaller ha varit en himmelsgud, precis som Tarhunt, medan Taranis var en solgud.

En krater på Ösel, efter ett katastrofalt meteoritnedslag för 7.000 år sen har säkert lämnat djupa spår också i folkmyterna. Så djupa att namnet Taara’s krater, eller Tooru’s krater kan vara ursprungligt. Möjligen är det ett lån från Tengri, nomadfolkens stora himmelsgud.

Etymologier (härledning av namn) är extremt osäkra när avstånd i tid och rum är stora. ‘Himmelsfaderns’ och ‘Den Blixtslåendes’ stora spridning och allmängiltighet innebär att slumpmässiga samband lätt kan uppstå – dessa arketyper fanns ju i alla primitiva religioner.

Ljudliknande ord som Thor från början kan ha varit är ännu mer svårplacerade. Detta gör det möjligt att Asa-Thors namn, och därmed även hans betydelsebärande innehåll, kan ha ett helt annat ursprung än vad den ‘korrekta’ etymologin leder oss att tro.

Om Thor som ett enskilt låneord hämtats från de uraliska språken, precis som dessa senare lånat namnet av oss, så kan detta i sin tur vara lånat från turkiskan. Turkiska folk och språk finns och har funnits spridda över stora delar av Asien, och de härstammar också från det gamla Anatolien, d v s där det moderna Turkiet ligger idag. Som ni kanske minns bebodde ju hettiterna och deras himmelsfader Tarhunt samma region. Liksom Thor en gång gjorde, enligt Snorres Edda.

Faktum är att ingen mytologi anses mer lik den forngermanska än just de gamla turkarnas: den s.k. tengrismen. Huvudguden Tengri var de stora viddernas gud, stäppens och tundrans himmelsfader. Han var också far till såväl sol som måne och nämns som en åskgud, precis som samernas Tiermes. Han är först omnämnd av kineserna 400 f.Kr. men bör då redan ha varit mycket gammal för att kunna få en så enorm geografisk spridning och så många avläggare.

Samernas  ursprungliga ord för Thora Galles är Tiermes, i sin tur besläktat med det sibiriska Thorym. Hos tjuvasherna, ett turkiskt folk med finsk-ugriska inslag både språkligt och etniskt, heter han Tură och hos de ugriska chanterna Thorum, ett ord som kommer från det proto-uraliska ‘Hög’ (som i engelskans ‘High’).

Tengri har dyrkats av många stora asiatiska nomadfolk, från Xiongnu på 400-talet f.Kr. till hunnerna, bulgarerna, ungrarna, mongolerna och, över ett millenium senare, av gökturkarna. Särskilt hunnerna har ju med sina ryttarhorder också påverkat Europa.

Att Tengri därmed kunnat kliva över de etablerade språkgränserna och givit namn åt den skandinaviske himmelsfadern är inget långskott. Lika möjligt är att han påverkat en PGmc- eller PIE-förlaga på dennes väg hit.

Min gissning är att Thorym eller Thorum den Höge, vandrade in här från öster med kam- och gropkeramikerna, d v s redan under mesolitikum, för över 5.300 år sedan. Han var en himmelsfader, mäktigare än den Thor vi känner från de isländska sagorna och som den Blixtslående måste han ha förknippats med meteoritnedslaget i Kaali’s krater på Ösel. Thorym var inte vår allra första åskgud, men närapå, han övertog de lokala åskgudarnas roll eller gav dem sitt namn, och detta satte sig. I slutet av järnåldern, när kelternas Taranis kult blev känd här och då Ullr var nästan glömd, fick han så ett nytt uppsving under nästan samma namn: Thor.

Men varför placeras då Reidrunan på vår lucka fyra? Enklaste förklaringen är förstås att vagnen ofta hade fyra hjul. Tar vi oss tillbaka till den tid då jag hävdar att runraden skrevs, 500 f.Kr., så var en sådan vagn dock väldigt exklusiv, få var vägarna som bar den.

Heimskringla nämner hur man varje dag satte fram fyra bröd som Torsgåva i hans tempel i norska Gudbrandsdalen. Det är annars den äldsta kopplingen mellan Thor och talet, som skriftkällorna ger.

Men Thors namn var antidemoniskt och finns i medeltida trollformler, vars gemensamma nämnare är att de består av eller upprepar fyra ord. Han anknyts i ett sådant sammanhang till de fyra väderstrecken, världens fyra hörn. Detta kan vara den mest ursprungliga kopplingen.

Reid
Rho

Och så runans form då: medan grekernas Rho ser ut som latinets P, så har Reidrunan fått samma nedre ben tillagt, som latinets R. Är det ett indicium för ett latinskt ursprung? Jo, men inte särskilt starkt, även latinets R kom ju från grekiskans P-formade Rho.

Med de regler vi kan se att runmästaren följde så var det inte märkligt att slutresultatet blev som det blev. Och grekiskan saknar helt R-formade tecken. Den formen var ledig. 

Det var däremot inte P-formen. Faktum visar att det är svårt att hitta någon annan ens näraliggande acceptabel form, om man som runmästaren vägrade att, likt grekerna, plottra ihop alla möjliga tecken utan runradens strama struktur och unika elegans.

Och med kravet på unicitet, även när man vänder upp och ned eller spegelvänder tecknen, så finns det faktiskt inget alls. Reidrunan måste tvunget se ut just som den gör.

6 reaktioner på “Runkalendern 4. Reid.

 1. OT relaterat till själva run-beskrivningen!
  “Avsaknad av vägar?”
  Faktiskt fel. Men vid den tiden var “väg” något helt annat. Forskningen brukar kalla vad vi idag vill kalla väg, som VÄGSTRÅK! D v s ett system av närmast “stigar”, men körbar med den tidens vanligaste vagntyp, löpte parallellt mellan 2 punkter. i varje avsnitt fanns alternativ för torra förhållanden, blöta förhållanden resp vinterförhållanden, vilka tillsammans bildade ett nät av stigar i stråket. Vagn drogs i regel av oxar i par. Paradvagnar var 4-hjuliga och kunde dras av häst, som vid tiden var småväxta, knappt högre än den tidens oxar (som var småväxta). Stridsvagnar hade 2 hjul och drogs av 2 hästar. Normalvagnen hade mycket stora (höga) hjul, vilket innebar att den kunde framföras med stor (tung) last i terräng, d v s vägstråksstigar (som knappast var bättre än terräng). Men vägstråket ledde från punkt A till punkt B, vilket var väsentligt.
  Ett vägstråk smalnade av inför passage av begränsande terräng (främst sankmark) resp vattendrag. Förbi sankmark byggdes det “bro”, d v s något vi idag skulle kalla vägbank. Ibland lades vägstråk rakt ÖVER en sankmark/mosse, vilket ca 700 fkr gjordes på Irland, där en s k “kavelbro” på flera kilometer anlades. Vi har många sådana spår i Sverige, t ex “bron” vid Täby. Förbi vattendrag tog man sig via “vad” (vadställe). Sådana var en omfattande anläggning. Vattendraget måste breddas (grävas ut), så att vattendjupet blev 20-40 cm. Botten måste förstärkas med tungt material och åtgärder för att hindra erodering av utgrävningen krävdes. Vanligen lades jättestenar i “skikt” uppströms vadet, för att splittra vattnets eroderande krafter. Vad:et lades ofta i en kurva, då det var möjligt att bygga en avledningskanal inför högvatten tvärs landet, förstärkt med splittrande stenar. Naturligtvis krävdes omfattande urgrävningar på bägge sidor om vattendraget ned mot vad:et. Några mil norr Uppsala kan man se ett sådant komplett vadställe fortfarande, dock att en väg med bro numera passerar. Vägstråken undvek tätbefolkade områden med risk för rövar-attacker! Resande skedde i konvoj, som medgav att rimligt försvar mot angrepp kunde sättas upp.

  I äldsta tider byggdes inte anläggningar som fick kämpa MOT naturens krafter, utan sådana som utnyttjade naturens krafter för sin funktion. Den keltiska kulturen byggde på handel och samfärdsel. Kelterna blev enormt RIKA med tiden vilket bl a omsattes i lyx resp guld, Mellan de olika handelsplatserna fanns ett vägstråksnät. Där det gick användes båt/skepp förståss. Via vägstråk, var kelternas olika små länder förbundna från Medelhavet, Svarta Havet, Nordsjön, Danska Öarna, Skandinavien fram till Mälarområdet resp Oslofjorden. Även över/genom Alperna sökte sig sådana vägstråk. Givetvis färdades äv arméer längs vägstråken. Vid en utgrävning i Frankrike påträffades en enorm lerkruka, som vägde 100-tals kilo och hade innehållit vin. Denna hade uppenbarligen transporterats genom Alperna på vägstråk. Krukan byggd i Grekland (vill jag minnas), men vinet från NÖ Italien.

  1. Jag ska inte gå i polemik med dig, eftersom jag gärna vill hålla med dig, men inte har hittat stöd för de du påstår. Du skriver som vanligt väldigt initierat om saker som får dig att låta trovärdig, men vad jag saknar och som jag verkligen skulle vilja ha för att kunna ta till mig det du säger är källstöd. En annan spränglärd man, som skrivit tusentals sidor ofta mycket intressanta saker om vår forntid heter Lars Bägerfeldt. Jag har ibland citerat honom, men måste alltid gardera med att han ger intressant information, men aldrig källor. Jag kan på ett sätt sympatisera med honom (och med dig), eftersom om man har mycket att dela med sig av som man vet är sant och riktigt, men som man inte längre minns var man fick det ifrån, så kan det ju ta många gånger längre tid att leta rätt på källan än att bara skriva som man vet att det är. Men sanningen är att utan källa, så är det man skriver något av en återvändsgränd, och det är faktiskt ibland väldigt frustrerande att läsa sådant man håller med om men som saknar källstöd, eftersom det förstnämnda får mig att vilja läsa mer och själv citera, medan det sistnämnda gör det spekulativt. I den här frågan vill jag alltså både ha författare, bok och sida, så att jag själv kan erbjuda läsarna dessa enligt dig korrekta svar, när jag skriver om detta i Alt+Delete.

 2. Jag ska inte gå i polemik med dig, eftersom jag gärna vill hålla med dig, men inte har hittat stöd för de du påstår. Du skriver som vanligt väldigt initierat om saker som får dig att låta trovärdig, men vad jag saknar och som jag verkligen skulle vilja ha för att kunna ta till mig det du säger är källstöd. En annan spränglärd man, som skrivit tusentals sidor ofta mycket intressanta saker om vår forntid heter Lars Bägerfeldt. Jag har ibland citerat honom, men måste alltid gardera med att han ger intressant information, men aldrig källor. Jag kan på ett sätt sympatisera med honom (och med dig), eftersom om man har mycket att dela med sig av som man vet är sant och riktigt, men som man inte längre minns var man fick det ifrån, så kan det ju ta många gånger längre tid att leta rätt på källan än att bara skriva som man vet att det är. Men sanningen är att utan källa, så är det man skriver något av en återvändsgränd, och det är faktiskt ibland väldigt frustrerande att läsa sådant man håller med om men som saknar källstöd, eftersom det förstnämnda får mig att vilja läsa mer och själv citera, medan det sistnämnda gör det spekulativt. I den här frågan vill jag alltså både ha författare, bok och sida, så att jag själv kan erbjuda läsarna dessa enligt dig korrekta svar, när jag skriver om detta i Alt+Delete.

 3. Jag fattar inte det här: “Inte minst det faktum att Thor, liksom Taranis ursprungligen förefaller ha varit en himmelsgud, medan Taranis var en solgud.”

  1. Hej Philip! Fel uttryckt av mig. Det gick lite för fort och det är kravet på att göra så kort som möjligt som spökar. Vad jag menade var att den indoeuropeiska himmelsguden utgör båda gudarnas ursprung, och medan Thor nog följer den mallen, så ser ju Taranis ut att ha övergått till att bli solgud, då verkar det ju osannolikt att Taranis utgjort ett mellanled mellan hettiternas Tarhunt (himmelsgud) och Thor (himmelsgud igen).

 4. Aha… jag fick läsa det flera gånger men jag tror jag fattar, typ. Tack!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *