Publicerad 1 kommentar

Runkalendern 5. Kauna, Kenaz

Nu ska vi öppna lucka nummer fem, och där hittar vi ett tecken som inte borde förvåna någon runolog att det dyker upp här, samtidigt som dess förmodade avsaknad ändå inte föranlett många att reagera. Jag syftar på månen.

Ingen annan himlakropp är så nära förbunden med magi och vidskeplighet och ingen har varit mer betydelsefull för dem som kallar sig gudarnas språkrör, eftersom månens rörelser har använts för bestämning av tiden.

Mundilfare med Sunna och Máni, som jagas av Skáll och Hate

Mundilfare, far till sol och måne, eller kenning för månen själv, nämns i Vaftrudnismál och i Gylfaginning. Hans namn har tolkats som tidtäljaren, den som rör sig i takt med tiden. Det var sådan kunskap härskare baserade sin makt på, sitt anspråk på att känna gudarna bättre än andra.

Tolv månmånader adderar till 254 dagar. Att kunna förutse när man behövde lägga till en extra månmånad påföljande solår för att hålla jämt streck över tiden, krävde en hel del observationer. Nu vet vi att fiskare i Skottland ägnade sig åt sådana redan för 10.000 år sen.

Och det behövdes. När strömmingen gick till, laxen lekte eller då flera meter höga tidvattenströmmar inträffade, det var viktigt att hålla reda på. Månen fungerade såväl som tacksamt ledljus i natten som den livsfarliga springflodens katalysator, detta visste man redan då.  

För jordbrukarna var tiden ännu mer betydelsefull. Det var inte bara frågan om när man skulle så och skörda. Men för stamsamhällen med lite större omland så behövde alla veta vad som gällde för att kunna samlas vid gemensamma högtider.

Runan då? Det finns två tänkbara namn, enligt skriftkällorna.   

Kauna, som enligt den yngre futharken betyder böld, magsår eller sjukdom, och Kenaz, som betyder fackla och förekommer i den anglosaxiska runraden, är två egendomliga val av betydelsebärande ord för denna runa. Om inte möjligheten att de hör samman tas i beaktan.

Att det i själva verket är Månen som avses. Månens tvetydiga mytiska karaktär borde få alla ljus att blinka hos runologerna, så fort en runa har två så osäkra och disparata tolkningar. Och att runmästaren var tvungen att använda K beror förstås på att Människan själv abonnerade på M.

Det här är rimligt. Om månen skulle saknas i den av mystik konstruerade runraden, trots att solen, dess parkamrat, finns där, vore det ytterst uppseendeväckande. Ändå har jag inte sett en enda fackman göra denna tolkning. Den räknas kanske som spekulativ, men det bryr jag mig inte om.

Ny och nedan skulle kunna matcha de båda till synes helt inkompatibla betydelserna. Den grekiska mångudinnan Artemis hade, liksom sin bror Apollon, förgiftade pilar. Men också förmåga att hela. En riktig dubbelnatur. Precis som månen. Och så har vi Hecate, antikens ‘Magika de Hex’, med hattar som ibland är försedda med stora brätten, och därmed kan vara förebild till dagens populärbild av en riktig häxa – hon var också intimt förbunden just med nymånen.

Hecate, här med hatt utan brätte, starkt förknippad med just nymåneskäran.

Liknande förmåga hade även andra gudinnor associerade till månen, som Isis och Kybele. Och Hecate, 5:4 som hade en alldeles särskilt nära relation till nymånen – och till magi.

Den mest intressanta mångudinnan är förstås vår egen Skade, vars namn ger oss anledning att tro, har mindre angenäma personlighetsdrag. Var hon den nymåne som runan stiliserar? Skade förknippas med kyla och snö, vilket stämmer bra med nymånen, som är månens norra nod.

Skade, öndurdisen (‘Vinterfrun’).

Hennes olyckliga äktenskap med Njord ger också anledning att inbilla oss detta; hon utgör Njords motpol både i äktenskapet och som personlighet, och namnet Njord har nära gemensam etymologi med Niði, ’månen i nedan’ eller ’den underjordiske’ – vilket är en av Njords aspekter.

Skade och Njord, ett omaka par.

Det omaka parets bostadsorter, vid den låga hamnen Nóatún och det höga Trymhem i bergen, kan anspela på tidvattnet. Skade anknyter också i en kenning till stjärntecknet Oxen. Eftersom oxhorn utgör en symbol för månskäran så utgör detta ännu en mån-anknytning.

Just det faktum att månen så ofta byter kön i olika mytologier, visar också på en sällsynt dualism. Grekerna, från vilka runmästaren alltså sannolikt hämtade sina förebilder, höll sig med en mångudinna, men i Egypten, liksom i den norröna traditionen, var alltså månen manlig.

Intressant nog förefaller Skade också ursprungligen ha varit en man. Hur könsbytet gick till för alldeles för långt för att redogöra för här, det ska bara ändå nämnas att även Njord tycks ha bytt kön, minst en gång. Men tillbaka till runan. Hur är det med dess ordningstal då?

Thoth, den vise.

Den egyptiska månen förlorade fem dygns månljus till Thoth, vishetens och magins gudom. Han knyts därmed också till tidens gång; de fem dagarna är nämligen de skottdagar som egyptierna behövde lägga till sina 30-dagars månader för att få ihop till ett jämt solår.

Fler anknytningar till tideräkning och talet fem finner vi i zoroastrismen, där demiurgen Zervan, skapelseguden själv, även kallas Femguden. Och hans vediske kollega Agni ägde fem ureldar, vilket kan ha återspeglats i det germanska svärdsmidet, där femtalet räknas som magiskt.

Men vi behöver inte åka så långt för att finna anledning att placera Kenaz som nummer fem i vår runordning: I Grímnismáls uppräkning av gudarnas boningar så är Tjatses, ’där dottern Skade nu bor’, den sjätte. Men Odinn äger både den tredje och femte; Skade är därmed den femte gudomen.

Skade ansluter också väl till sitt namn genom det hon förde till gudarnas Asgård sin faders hjälm, hans brynja och ’alla krigets vapen’, för att på så vis erbjuda gudarna försoning och i gengäld sin make bland dem.

Det vore inte helt osannolikt om hon därmed även tagit med sig det redskap som i senare tider bringar gudarna på fall. I Svipdagsmálssviten berättas nämligen om ett svärd som förvaras bakom nio lås i kistan Laegjárn. Detta svärd har namnet Laevateinn, som betyder ’Skadande törne’.

Enligt Viktor Rydberg, är svärdet detsamma som i Skirnismál kallas Gambanteinn, ’Den magiska staven’, och som Freyr, besatt av kärlek, ödesdigert skänker till Gerd, varpå det slutligen hamnar i eldthursen Surts svarta hand och blir både Freyrs och världens undergång – just så som valan förutspått.

Det råkar nu vara så att femtalet i germansk myt även är förbundet med just svärd. Häri finns ingen motsättning med månen, tvärtom. Dels bör detta framgå av det korta referatet ur Eddan ovan. Dels är runtecknets fackla en symbol som lätt kan översättas till svärdseld, d v s den särskild varma härd som krävdes för att smida och forma svärd av stål.

Att detta arbete med fördel utfördes i nattens relativa svalka då enbart härdens, facklans och månens ljus rådde, är rimligt att utgå ifrån. Härdens temperatur var mycket viktig hålla både hög och jämn och därför att kontrolleras noggrant; arbetet med blåsbälgen kunde inte bytas mot den mer opålitliga vinden.

Femtalets koppling till svärdssmide är sannolikt av proto-indoeuropeiskt ursprung och kan ha samband med den vediske Agnis fem ureldar. Intressant i den hinduiska myten är även Bhrigu, en av de gudomliga sagerna, vars ättlingar Vismakarma bestod av fem smedssläkten, varav ett anses kunna vara upphovsmakare till det perfekta stål som i väst kom att kallas för woots.

Enligt myten kom Agni och Bhrigu vid ett tillfälle i konflikt med varandra. De båda mytiska gestalterna hade överlappande ansvarsområden och konflikten kan närmast härledas till konkurrensen mellan devas och ahuras, d v s den som motsvaras av asar och vaner. Namnet Bhrigu knyts etymologiskt både till betydelsen ’upphöjd’ och ’strålande ljus’. Det senare ljuset har sedan i sin tur anknytning till eldens låga.

Bragbysvärdet.

Som vi ska komma till i lucka 17 finns det även keltiska och germanska gudomligheter som har samma etymologiska arv, och som ävenledes har anknytning till smide. Det är ju ofrånkomligt att man då undrar över hur namnet Bragby i Uppland har uppstått. Här har nämligen ett svärd hittats som korats till bronsålderns skandinaviska tio-i-topp-lista.

Intressant är att av Bragbysvärdets fem nitar i fästet så är tre stycken falska, det vill säga de tycks vara där av rena utseendeskäl. Det för typen namngivande fyndet i ungerska Hajdusámson var gjutet i ett stycke och de fem nitarna på originalet var alltså överhuvudtaget inte nödvändiga, ett stilistiskt lån från centraleuropeiska långknivar.

Detalj av fästet, där de tunna linjerna framgår.

Hågasvärdets fäste med fem ringar

I en sammanställning av bronsålderssvärd av denna typ räknar jag till 15 av 25 med just fem nitar, intervallet spänner från två till sex nitar. På Bragbysvärdets klinga löper också fem linjer; förutom den gjutna mittlinjen även fyra fint etsade fåror som löper från var och en av nitarna. Dessa fåror består i sin tur av fem ännu finare linjer.

Femtalets talmagiska betydelse ser också ut att finnas kvar i minne, när det 800 år yngre Hågasvärdet skapas. Svärdet har ett fäste klätt i rent guld och på dess kortsida har tillverkaren ornamenterat fem ringar med cirklar (en dekoration som ska diskuteras mer i detalj i lucka 11).

Ja, ända in i sengermansk tid förefaller smederna ha haft klart för sig hur viktigt talet fem var. I det mönstersmidda svärdet från Ingersheim har man växelvis utnyttjat färgnyanserna mellan fosforrikt och fosforfattigt råämne för att skapa ett starkare och mer hållbart svärd, men också för att åstadkomma upprepningar av fem. Och precis som alla vapen är svärdets makt tveeggad, med goda och onda resultat beroende på hur det används.

Ingersheim spata. Mönstersmide med omväxlande fosforhalt kombinerade inte bara styrka och seghet utan gav smeden möjlighet att forma svärdsklingan till ett konstverk.

Om nu inte allt detta övertygar om att Kauna och Kenaz refererar till månen och dess faser, och talet fem både till månen och svärdets/stålets/smidets ödesmakt, så borde väl runans form göra det. För mig är detta en stiliserad måne i nedan. En bra fråga är bara varför runmästaren inte ansåg sig behöva binda månen med en huvudstav.

Till och med den grekiska förlagan, Kappa, har ju i det här fallet faktiskt en stav. Vi kan bara spekulera, men eftersom inte heller Solrunan har en sådan stav, så förefaller det rimligt att dessa dominanta himmelskroppar helt enkelt inte ansågs kunna bindas – eller att det inte var gynnsamt.

Publicerad 6 kommentarer

Runkalendern 4. Reid.

Nu ska vi öppna lucka nummer fyra, Reid, vagnens och resans runa. Att denna hade med guden Thor att göra finns bland annat belagt med tillnamnet Åke-Thor, som färdades över himlen bakom sin vagn dragen av getter.

En illustration av färden till Jotunheim, tillsammans med Loke och sina båda tjänare Tjalve och Röskva gjordes av Constantin Hansen i en illustrerad dansk historiebok från 1853. Sagan är en av de mest populära och visar upp den hetlevrade men rättframme Thor som vi bäst känner till.

Bland samerna, vars naturreligion var vid liv in i modern tid, så hade man övertagit mycket av asatron. Thor hade fått namnet Hora Galles eller Thora Galles, Thorskarlen, och han var mäktigare än Odinn. Det förefaller han ha varit även bland vikingatida svenskar.

Att han var populär bland folket och en symbol för motstånd mot kristnandet, infört av överheten, visar alltså mängder med torshammar-ringar i vikingagravar, liksom ett antal Torshammar-ristningar på sena runstenar. Vanligen är materialet i hängsmycket silver.

Spridningen av Torshammare förekommer över hela det vikingatida område där vikingar levde eller härjade. Koncentrationen till Sverige är dock stor, och då särskilt Uppland, där man företrädesvis använde järn. Detta sistnämnda faktum kan vara ett resultat av att motståndet var segare här och därmed också alltmer uteslutande folkligt.

Torshammare i bärnsten, från Björkö (där Birka låg).
Torshammare i silver, från en av Birkas gravar.

De första Torshammarna dyker upp i vendeltid och antalet ökar kraftigt i sen vikingatid. Symbolen kom gradvis att sammansmälta med krucifixet, men det är inte nödvändigtvis ett tecken på att motståndet upphörde, att bära korset uppochnervänt kan ha varit ett medvetet vanhelgande, ungefär så som djävulsdyrkande ser på saken. Möjligheten finns rent av att det är härifrån detta bruk hämtat inspiration, oavsett om det var den ursprungliga avsikten eller ej.

Fynd från Birkas gravar visar att kristendomen sannolikt mötte hårt motstånd även här, men att när denna bräsch var vunnen så fortsatte kampen mot ’hedendomen’ länge till, ju längre norrut, desto senare konverterade man sig.

Hur är det med den oöverträffade mängd och spridning av de sakrala ortnamnen där Thor ingår? Sådana finns t o m på Irland och på en ö i Seine. En relativt sen ändelsetyp, som –tuna i uppländska Torstuna, visar också att kulten var livaktig sent i tiden. Liksom att de sakrala ortsnamnen med Tor är mycket vanliga på Island, som börjar befolkas först på 800-talet.

Men att som John Kraft försöker sig på i sin ortnamnsöversikt, kronologisera ortsnamnsändelser och gudar, leder lätt till cirkelresonemang. Enligt Per Vikstrand, så finns det inga belägg i ortsnamnsmaterialet för att Thorskulten skulle vara sen.

De sannolikt mycket tidiga Lundaefterlederna och de följande -berga, ger en tydlig vink om varifrån Thor kommer: österifrån. Observera att det naturligtvis kan finnas undantag. Den ‘tidiga’ spridningen till Danmark kan också ha varit en förskjutning i kulten, så att Lundanamnen fick sin utbredning något senare där. Frånvaron i södra Fastlandssverige, framförallt i sydost är också intressant.

Tvärtom, sanningen är att efterlederna -lunda och -berga, i vilka Tor är särskilt vanlig – och mycket väl spridd, kan vara mycket gamla. Särskilt fördelningen av efterleden –lunda är intresseväckande, med en särskilt stor koncentration till Mälardalen, Öland och Gotland tillsammans med en jämn spridningsbild i Danmark.

Tillsammans med de tre –vi-namnen (i Uppland, samt två osäkra i Västergötland) utgör /några av/ dessa sannolikt ett äldsta skikt, medan ändelsen –berg är bättre spridd, förutom i redan nämnda regioner även i Norrland och västra Götaland. Däremot tycks kulten ännu inte ha nått Norge.

Både ändelserna –land och –hof, exklusiva för och relativt vanliga i Norge visar att Thor dyrkades även där men troligen något senare. Ändelsen –åker skulle jag gissa ligger mellan –lunda och –berga i ålder, och har ungefär samma spridning som –lunda, dock med större andel i Danmark.

Även om jag på detta sätt måhända gör mig skyldig till samma metodfel som Kraft, så är vi i denna del överens om ändelsernas ungefärliga ålderskronologi och härvidlag är vi inte ensamma, ortsnamnstolkare gör generellt samma bedömning. Men jag vill i detta mönster, till skillnad från Kraft, också se ett ursprungligt östligt inflytande när det gäller Thorsnamnen, som jag ska återkomma till.

Om Thor varit den främste guden då runraden skapades så hade han med all sannolikhet fått ge namn istället för de onda thursarna, åt runan med det gemensamma th-ljudet. Hans plats i runraden hade sannolikt också varit en annan.

Den indoeuropeiska motsvarigheten Parjanya, i de 3.500 år gamla vediska berättelserna från Indien, är slående lik, har ett åskvapen, är rödskäggig, slåss med en orm etc, men namnen har märkligt nog ingen gemensam etymologi.

Det vediska namnet har dock nått Norden ändå, som den i sagorna perifert förekommande Fjörgynn; en möjligen senare utkonkurrerad åskgud. Men varifrån kommer då namnet Thor? Det kan faktiskt vara ett namn som övertagits från ursprungsbefolkningen.

Thors namn återfinns annars i hettiternas Tarhunt, som tagit över hurriernas Teshub, en minst 4.500 år gammal åskgud. Namnet finns också hos kelternas Taranis, en annan vagngud, ofta avbildad med tillsammans med ett hjul.

Men det finns en del som talar för att Taranis faktiskt kan vara skapad med vår nordiske Thor som förlaga, istället för tvärtom. Inte minst det faktum att Thor, ursprungligen förefaller ha varit en himmelsgud, precis som Tarhunt, medan Taranis var en solgud.

En krater på Ösel, efter ett katastrofalt meteoritnedslag för 7.000 år sen har säkert lämnat djupa spår också i folkmyterna. Så djupa att namnet Taara’s krater, eller Tooru’s krater kan vara ursprungligt. Möjligen är det ett lån från Tengri, nomadfolkens stora himmelsgud.

Etymologier (härledning av namn) är extremt osäkra när avstånd i tid och rum är stora. ‘Himmelsfaderns’ och ‘Den Blixtslåendes’ stora spridning och allmängiltighet innebär att slumpmässiga samband lätt kan uppstå – dessa arketyper fanns ju i alla primitiva religioner.

Ljudliknande ord som Thor från början kan ha varit är ännu mer svårplacerade. Detta gör det möjligt att Asa-Thors namn, och därmed även hans betydelsebärande innehåll, kan ha ett helt annat ursprung än vad den ‘korrekta’ etymologin leder oss att tro.

Om Thor som ett enskilt låneord hämtats från de uraliska språken, precis som dessa senare lånat namnet av oss, så kan detta i sin tur vara lånat från turkiskan. Turkiska folk och språk finns och har funnits spridda över stora delar av Asien, och de härstammar också från det gamla Anatolien, d v s där det moderna Turkiet ligger idag. Som ni kanske minns bebodde ju hettiterna och deras himmelsfader Tarhunt samma region. Liksom Thor en gång gjorde, enligt Snorres Edda.

Faktum är att ingen mytologi anses mer lik den forngermanska än just de gamla turkarnas: den s.k. tengrismen. Huvudguden Tengri var de stora viddernas gud, stäppens och tundrans himmelsfader. Han var också far till såväl sol som måne och nämns som en åskgud, precis som samernas Tiermes. Han är först omnämnd av kineserna 400 f.Kr. men bör då redan ha varit mycket gammal för att kunna få en så enorm geografisk spridning och så många avläggare.

Samernas  ursprungliga ord för Thora Galles är Tiermes, i sin tur besläktat med det sibiriska Thorym. Hos tjuvasherna, ett turkiskt folk med finsk-ugriska inslag både språkligt och etniskt, heter han Tură och hos de ugriska chanterna Thorum, ett ord som kommer från det proto-uraliska ‘Hög’ (som i engelskans ‘High’).

Tengri har dyrkats av många stora asiatiska nomadfolk, från Xiongnu på 400-talet f.Kr. till hunnerna, bulgarerna, ungrarna, mongolerna och, över ett millenium senare, av gökturkarna. Särskilt hunnerna har ju med sina ryttarhorder också påverkat Europa.

Att Tengri därmed kunnat kliva över de etablerade språkgränserna och givit namn åt den skandinaviske himmelsfadern är inget långskott. Lika möjligt är att han påverkat en PGmc- eller PIE-förlaga på dennes väg hit.

Min gissning är att Thorym eller Thorum den Höge, vandrade in här från öster med kam- och gropkeramikerna, d v s redan under mesolitikum, för över 5.300 år sedan. Han var en himmelsfader, mäktigare än den Thor vi känner från de isländska sagorna och som den Blixtslående måste han ha förknippats med meteoritnedslaget i Kaali’s krater på Ösel. Thorym var inte vår allra första åskgud, men närapå, han övertog de lokala åskgudarnas roll eller gav dem sitt namn, och detta satte sig. I slutet av järnåldern, när kelternas Taranis kult blev känd här och då Ullr var nästan glömd, fick han så ett nytt uppsving under nästan samma namn: Thor.

Men varför placeras då Reidrunan på vår lucka fyra? Enklaste förklaringen är förstås att vagnen ofta hade fyra hjul. Tar vi oss tillbaka till den tid då jag hävdar att runraden skrevs, 500 f.Kr., så var en sådan vagn dock väldigt exklusiv, få var vägarna som bar den.

Heimskringla nämner hur man varje dag satte fram fyra bröd som Torsgåva i hans tempel i norska Gudbrandsdalen. Det är annars den äldsta kopplingen mellan Thor och talet, som skriftkällorna ger.

Men Thors namn var antidemoniskt och finns i medeltida trollformler, vars gemensamma nämnare är att de består av eller upprepar fyra ord. Han anknyts i ett sådant sammanhang till de fyra väderstrecken, världens fyra hörn. Detta kan vara den mest ursprungliga kopplingen.

Reid
Rho

Och så runans form då: medan grekernas Rho ser ut som latinets P, så har Reidrunan fått samma nedre ben tillagt, som latinets R. Är det ett indicium för ett latinskt ursprung? Jo, men inte särskilt starkt, även latinets R kom ju från grekiskans P-formade Rho.

Med de regler vi kan se att runmästaren följde så var det inte märkligt att slutresultatet blev som det blev. Och grekiskan saknar helt R-formade tecken. Den formen var ledig. 

Det var däremot inte P-formen. Faktum visar att det är svårt att hitta någon annan ens näraliggande acceptabel form, om man som runmästaren vägrade att, likt grekerna, plottra ihop alla möjliga tecken utan runradens strama struktur och unika elegans.

Och med kravet på unicitet, även när man vänder upp och ned eller spegelvänder tecknen, så finns det faktiskt inget alls. Reidrunan måste tvunget se ut just som den gör.

Publicerad 2 kommentarer

Runkalendern 3. Ass

Nu ska vi öppna lucka nummer tre, de gudomliga asarnas.

Bilden vi ser är en svensk väggbonad från Hälsingland daterad till 1200-talet, alltså då Snorre skrev sin Edda. Den kan möjligen föreställa Odinn, Thor och Freyr.

Man har anmärkt att det borttappade ögat, som fått forskarna in på spåret, påstås ha försvunnit efter slit med tiden. Odinn var asarnas främste, man kan undra varför han inte är i mitten. Att även Freyr skulle ingå bland asagudarna är också ohistoriskt för den insatte, han tillhörde ju vanerna.

Men sådana funderingar bortser från att runorna faktiskt kan ha varit i bruk i 1700 år när bonaden tillverkas. Under denna tid kan flera gudar ha hunnit avlösa varandra som huvudgud inom asatron och vanerna helt ha blandat sig med dessa. Odinn var av allt att döma inte bland de första asarna.

Varför annars en Assruna istället för en vigd åt Odinn? Om runraden varit den relativt sena skapelse som moderna runologer inbillar sig så borde de ställa sig samma fråga. Svenska ortnamn visar att Odinn fanns här tidigt, men hans genomslag verkar ha dröjt kanske ända in i folkvandringstid.

Enligt Adam av Bremens krönika, ca år 1075 e.Kr., satt tre gudabeläten i Uppsalatemplet: Thor i mitten, Odinn och Freyr vid hans sidor. Thor är som åskgud mycket gammal, men kan ha haft en mindre framträdande roll under brons- och tidig järnålder, innan han fått ett vikingatida uppsving.

Thor var sannolikt den högste guden när Sverige kristnades, det bekräftas av de många sakrala ortsnamnen med Thor som förled. Thorskulten var helt enkelt folkets reaktion på att en ny religion trycktes på dem, från herremännens sida.

Herremän som hållit Odin som den högste sedan folkvandringstid, att döma av brakteatrar och nordiska källskrifter, och enligt Tacitus ända sedan första århundradet av vår tideräkning. Frågan är dock om han funnits här längre än så, och i vilken roll, samt ifall asarna ska betraktas som synonyma med Odinn eller inte. Kan de ha kommit före honom?

Det är helt enkelt en alldeles för statisk syn, att det skull ha varit på det ena eller det andra viset över all tid. Vi måste utgå ifrån att de högsta gudarnas positioner skiftat vid olika tidpunkter, precis som i den gamla indiskt vediska tron; asatrons indoeuropeiska systerreligion, som genom sina tidiga skriftkällor gör det lättare möjligt att bilda oss en uppfattning om ett gemensamt proto-indoeuropeiskt ursprung.

Både Odinn och asarna har paralleller i den vediska skrifterna. Men medan asarna har direkta etymologiska paralleller med gudasläktet asura, så saknar Odinn en direkt förlaga med språkligt samband.

Assyriernas huvudgud Aš-Sur, eller Aš, som han ofta förkortades, samlade dock med tiden på sig egenskaper som liknar Odinns. Aš övertog fru och barn från sin sumeriske förlaga; på så sätt fick han roll bl.a. som stormgud och psykopomp – en sådan som färdades mellan de levande och de döda.

Assyrierna sammanförde också fingerfärdigt och medvetet sin gud med Asir, som enligt babylonierna var ‘den allseende’, och ändrade stavningen till An-sar eller An-shur. Anshur kom att förväxlas – och till slut fusionera – med Anshar, ’Hela himmelens gud’, äldst och högst upp i gudarnas hierarki.

Assyrierna var ett ovanligt krigiskt folk, krig var ett helt centralt motiv i deras kultur och levnadsföring. Asatrons övertygelse om krigarens lön i Asgårds himmelrike var på liknande sätt en viktig framgångsfaktor vid vikingarnas och deras föregångares härnader, här delade man assyriernas religiösa grundsyn.

I Rigveda utgör ’asura’, ’prins, herre’; en klass av halvgudar. Det går att hitta även i det akkadiska (assyriernas ca 5.000 år gamla föregångare) aṣû, ’uppstigande’, som syftar på solens rörelser och som kommit att känneteckna både väderstrecket öst och kontinenten Asien. 

Det nära identiskt proto-uraliska *asera/*asira  sätter ett senast före-datum, terminus ante quem, på asarnas närvaro i övre Volga till ca 1900 f.Kr. enligt Parpolas språkträd, för då delades proto-uraliskan upp i grenar. Asarnas gudasläkte kan alltså ha kommit till Norden redan med våra första indoeuropéer, stridsyxorna.

De kan också ha haft ett samband med asii, ett folk som under en tid runt 140 f.Kr. erövrade det gamla Baktrien. Asii var den ledande folkgruppen bland erövrarna, tillsammans med de tokharer som fått ge namn åt de 3.800 år gamla vita mumier som man hittat i Tarimbäckenet.

De vita mumierna & skrivtavla med Tochari B.

Mumierna har, trots sin höga ålder, visat sig ha samma indoeuropeiska DNA, R1a-Z645, som tokharerna i Baktrien, och en närmare språklig undersökning har nyligen också bekräftat detta samband, som historikerna under snart 70 år förnekat.

I Odinns komplexa natur och förmåga att resa mellan de levande och de dödas rike finns alltså likheter med Aš. Men flera av de drag som Aš beskrivits med ovan liknar även Heimdalls. Frågan är om det inte från början var han som bar dessa, innan de överfördes till Odinn.

Det finn nämligen också paralleller mellan å ena sidan Odinn och Loke och å andra sidan den persiske huvudguden Ahura Mazda och hans tvilling Angra Mainyu. Angra Mainyu är det äldre namnet på den zoroastriske djävulen Ahriman (300 f.Kr.-900 e.Kr.), som föddes ur en senare teologiska tanke, nämligen att ondskan måste separeras från godheten.

Odinn och hans alter ego Loke är inte på samma sätt ändar på en svartvit skala, men Loke ser ut att kunna ha skapats enligt samma recept, för att frigöra Odinn från sina mer diaboliska drag och ursprungliga betydelse som dödsgud; hans härskarroll skulle då ha formats betydligt senare.

Asarnas ankomst redan under neolitikum är ändå inte mer sannolikt än bronsålderns slut, då asa-begreppet från samma utgångspunkt i Övre Volga kan ha utgjort sällskap med metallbearbetande N1a-män och deras Akozinoyxor, på färder till Mälardalen.

En tredje möjlighet, och den jag skulle välja, är att det är denna andra framstöt som katalyserar Odinns förvandling från dödsgud med diaboliska drag, till en mer sympatisk sådan. Under bronsålderns solgud bidar han sedan sin tid, innan han uppstiger till sin plats på asarnas gudatron, Hlidskjalf.

Att Freyr placerades vid Odinns och Thors sida, både i Uppsalatemplet och på bonaden, visar också troligen något annat: nämligen att de båda gudasläktena asar och vaner i en vidare bemärkelse räknades in under asarna, som under ett och samma paraply. Vi ska återkomma till den frågan senare.

Om vi återvänder till bonaden, så skulle den faktiskt lika gärna kunna föreställa de tre heliga nordiska kungarna Olof, Erik och Knut. Eller varför inte de tre gudagestalterna, som den svenska kung Gylfe möter i Snorres saga Gylfaginning: Hög, Jämnhög och Tredje? Poängen är att de heliga i alla tider gärna varit tre.

Treenigheten är alltså långt ifrån ett kristet koncept, även egyptiska, sumeriska, zoroastriska och vediska gudar förekommer gärna tre om tre. Liksom de germanska Matresfigurerna. Ett gemensamt indoeuropeiskt skaparmotiv är också figuren ’fader, son och tre sonsöner’.

Såsom Bure, far till Bor, i sin tur far till Odinn, Vile och Ve. Att det tog Audhumbla tre dagar att slicka fram Bure ur saltstoden var heller knappast slump. Tre är helt enkelt det givna gudatalet. Och därav är Assrunan 3:2 följaktligen den tredje runan vi ska titta närmare på.

Som framgår är det grekisk-arkaiska alpha en förebild för latinets A, men faktiskt även förlaga till Assrunan. Runmästaren föredrog som bekant raka huvudstavar från tak till golv att fästa övriga streck på. Den regeln var prioriterad. Antalet streck är dock tre, precis som förlagans.

Att Assrunan därmed får ett utseende som påminner om latinets F är alltså en tillfällighet, men det kan hållas i minnet, för runmästarens stränga principer innebär på det här viset att alternativa former för de tecken som återstår därmed är ganska begränsade. Som vi ska se.

Publicerad 3 kommentarer

Runkalendern 2. Thurisaz

Nu ska vi öppna lucka nummer två, Thurisaz.

Surtr. Vilket betyder Den svarte.

Det rör sig alltså om thursarna, de onda makter som i striden med gudarna vid Ragnarök bränner ned den kända världen. Theta, runans grekiska förlaga, uttalas med samma th-ljud och har också samma betydelse: onda makter.

Feniciernas symbol övertogs exakt som den var. Det tyder på att man även i Medelhavsområdet hade utvecklat en ideogrammatisk betydelse tidigt. Men som var rakt motsatt den nordiska.

I den senare anglosaxiska runraden kallas runan Thorn, d v s torn, en antidemonisk skapelse, människans skydd mot onda makter. Hur mycket enklare hade det inte varit att bara kalla den Thor, om det nu ändå var Thor som åsyftades? Att runan skulle vara åskgudens kan vi därmed avfärda. Men varför ser den så annorlunda ut?

Ja, till att börja med är ju theta rund. Det går inte an. Men det finns ju möjlighet att göra en romb av cirkeln. Detta har inte skett. Kanske för att runmästaren ansåg det viktigare än annars att ’binda’ runans kraft med en huvudstav, som vi talade om. Thursarna var inte att leka med.

Även med en huvudstav hade det varit möjligt att åstadkomma en större likhet med originalet. Den senare anglosaxiska futhorcen har sådana former, dock ingen för thursarna. Thetas figur undviks faktiskt medvetet: den fanns redan innan i Norden, i form av hällristningarnas solkors.

Och solkorset hade en helt annan, snarast omvänd betydelse: den symboliserade människans förening med solguden. Korset i mitten är troligen de fyra årstidsblóterna, medan cirkeln står för solguden, han som tillbads som den högste under vår bronsålder.

Den här förklaringen är enkel, som Ockhams rakkniv, men saknas helt i den forskarlitteratur som jag sökt i. Förklaringen till detta är måhända också enkel: thursrunan är nämligen ett gott indicium för att runraden både har grekiskan som förebild och är mycket gammal. Det vill många inte tro.

För runmästaren hjälpte det alltså inte mycket att grekerna gjort ett kryss av korset. han var tvungen att hitta en egen lämpligare form. Och troligen hade även denna en ideogrammatisk betydelse. En nymåneskära.

Månen är en symbol med kluven betydelse. Onda och goda krafter i ett. Vi kommer tillbaka till den i lucka nummer fem. Eftersom vi gör skillnad på ny och nedan är det inte orimligt att anta att denna kluvenhet kopplades till dessa båda, så att det ena var gott och det andra ont.

Varför låter vi då just lucka nummer två anknyta till thursarnas ondska? Jo, tvåtalet har faktiskt i alla tider haft sådana negativa associationer. Ta bara ord som tvehågsen, tvetungad, tveeggad och tvetydig. Djävulens noanamn, var bland annat ’den andre’. Där gott finns, finns även ont.

Noanamn är ett fenomen som även det visar hur kluvna man var i sitt förhållande till de onda makterna. Man respekterade såväl dem som björnen och vargen, ja man fruktade dem. Så mycket att det är fullt rimligt att föreställa sig att man också tillbad dem, åtminstone i smyg, när allt annat visade sig verkningslöst.

Björn är i sig ett noanamn, det ursprungliga namnet är något som liknar arktos, och det senare noanamnet är nalle, när även björn blev för farligt. Och namnet på hjälten Beowulf, bi-vargen, är faktiskt också ett noanamn. För vargen är ulv och gråben motsvarande uttryck.

En ulvhedning, på vendeltida bronsplatta funnen på Öland.

Att det fanns kulter där vargen dyrkades vet vi, inte minst mannaförbund som ulvhednarna, men också wulfingarna, eller ylfingarna som de kallas i den svenska versionen, bör nämnas som tänkbara kandidater, de skytiska Dacia och Dahae, som vi återkommer till, liksom förstås Romulus och Remus, i grundarmyten om staden Rom.

Metamorfosen, att förvandlas till varulv, är känd bl a från Völsungasagan, och detta kan vara ett eko från berättelser om Apollon Lykaios, den grekiske solguden i varghamn, och de fester med människooffer på det grekiska ’vargberget’, Mount Lykaion, som genomfördes vart nionde år.

Dolon, en av Trojas krigare i ulvskepnad, 460 BC

Myten båda här och i Grekland har proto-indoeuropeiska rötter (PIE), där transformeringen ska ha haft att göra med initiationsriter och manbarhet. Varulven har alltså mycket gamla anor, och han var aldrig snäll, men mycket mäktig.

Tidelagsmotiv från Kallsängens hällristning i Tanum, Bohuslän, respektive från Sagaholms sandstenshäll N° 30.

Förekomsten av tidelag på bildstenar och hällar visar att människorna hade tidiga föreställningar om metamorfoser mellan man och djur. Särskilt (ö)kända är kanske de stenar man funnit i småländska Sagaholmsgraven vid Vättern från tidig bronsålder (period 2 eller 3), men också på de bohuslänska hällarna i Tanum finns liknande motiv, bl a från Kallsängen. De djur som främst förekommer är hästar, som vi ska tala mer om i samband med Ehwaz, Hästrunan. Symboliken som tolkas i lucka 8, är mångtydig eftersom hästen både har samband med solen och döden.

Intressant är att även Loke nämns i Eddan i samband med ett tidelag, då han själv förvandlat sig till en märr. Det är här naturligt att se ett samband med bronsåldersmålningarna. Ordet märr, fullvuxet sto, stavas på engelska ’mare’ och har etymologisk gemensam bakgrund med mara. Lokes förvandling är alltså dubbeltydig.

Detsamma måste sägas gälla resultatet av föreningen, hingsten Sleipner, med en dubbel uppsättning ben och hovar. I en delvis bevarad dikt utgör han en av Lokes tre avkomlingar, de båda övriga är vargen och ett onämnt monster, värst av dem alla. I den senare prosaiska Eddan nämns istället Midgårdsormen, Fenrisulven och Hel, underjordens härskarinna.

Den sistnämnda är troligen en sen konstruktion, direkt tagen från platsnamnet. Historien om Sleipner, som för Hermod på sin rygg till just Hel, låter oss istället ana vem som är dödsrikets av gudarna betvingade alter ego, nämligen Sleipners fader, Svadilfare.

Lokes medverkan stärker hypotesen att Loke själv en gång varit underjordens herre. Att det sedan krävs en verklig man för att bemästra de dunkla krafter som Sleipner representerar, står klart i och med att det är Odinn, gudarnas herre, som själv lägger sadeln på Sleipners rygg.

Tidiga hällristningar där ’ryttaren’ står på hästens rygg tycks representera samma sak som tidelaget: det är gudarnas tämjande av döden, de onda makterna och underjordsfursten som avses. Genom att tvinga Loke till sitt trick får gudarna behålla solen och månen, som de annars lovat bort. Det gör Sleipner allegoriskt till representant för solens båda hästburna hjälpare, som vi ska återvända till i lucka 14.

Herkules med det Erymantiska vildsvinet, 525BC

Vildsvinet är en liknande kluven symbol med ytterst gamla anor. Den gemensamma PIE-roten är som symbol för styrka och manbarhet; att döda ett vildsvin gjorde pojken till man. Det verkliga mandomsprovet var det erymantiska vildsvinet, ett monster som Herkules fångade i sitt fjärde storverk, myten är känd före 500 f.Kr.

I Egypten liksom på Irland kopplas vildsvinet direkt till ondskan själv. I de grekiska myterna symboliserar det också mörkret, döden och vintern. Det kalydoniska monstret var ett vildsvin sänt av Artemis som en förgörande kraft. Samtidigt framgår att svinet enligt de halvt mytiska hyperboréerna, ’de som levde i landet bortom Nordanvinden’, representerade andlig makt.

Hos kelterna var vildsvinet ett heligt djur och mycket tyder på att man delat denna dyrkan med somliga germaner, och då kanske i synnerhet just svearna. Vi vet att vildsvinshjälmar var legio i Vendel. Tacitus hävdar t ex att Aesti, d v s troligen esterna, skulle ha burit sådana och myterna om Freyas respektive Freyrs galtar är mycket framträdande, inte minst i berättelsen om de svenska ynglingakungarna.

Svintänder och vildsvinsbetar förekommer som gravoffer ända sedan bondestenåldern inleddes i Sverige, och faktum är att det finns tecken somt talar för att de anlända bönderna lärde sig domesticera svinet av det gropkeramiska jägarfolket.

Brända grisben på boplatser är nämligen vanliga här redan under mesolitikum, mycket lite talar däremot för att man förde grisar med sig. Grisen var inte lätt att driva, nomader äger den sällan. Mellaneuropas mycket täta ekskogar var också för mörka för att de skulle frodas lika bra som i skogarna lite längre norrut, som under neolitikum bestod av öppen blandskog.

Svinet trivdes alltså extra bra här, inte minst i Mellansverige. Mycket talar för att det var detta tämjda svin som sedan följde med tillbaka till Kontinentaleuropa, när trattbägarna flydde Mälardalens allt bistrare klimat ca 3200 f.Kr.

Dagens europeiska gris saknar de facto så gott som helt gener från de invandrade domesticerade grisar som togs hit från Mellanöstern ett par tusen år tidigare, det är det inhemska europeiska vildsvinet som fått ett kraftfullt och troligen medvetet företräde i aveln, ett förhållande som signalerar vildsvinets sakrala betydelse.  

Även namnet svear skulle faktiskt kunna vara dubbeltydigt; med en ursprunglig endogen beteckning betydande ’en av oss’, som sedan kan ha kommit att förväxlas eller övertas av en kanske mer exogent grundlagd betydelse: ’svindyrkarna’.

Det skulle ju stämma bra in på grekernas uppfattning om hyperboréerna, ett alltså lika exogent givet namn, som skulle kunna omfatta hela den germanska huvudstammen Suebi, men passa minst lika bra på svearna. Eller förstås även både ock.

För ett par år sedan fann man genetiska bevis för att den mellantyska Bernburgkulturen har genetiska anlag norrifrån. Att det sedan var genom denna kultur som de efterföljande kägelkeramikernas svinuppfödning spred sig över Mellaneuropa är ingen dum gissning; grisarna kom ju inte söderifrån i alla fall, som man förut trott.   

Moccus, den galliska vildsvinsgud som romarna kallade Mercurius på ett normandiskt mynt.

Det är också märkligt få om ens någon som har reflekterat över att den Merkurius, som Tacitus kallar för germanernas högste gud, mycket väl kan ha varit Freyr, eller en version av honom. Romarna kallade nämligen även kelternas gud Moccus för Mercurius.

Moccus var vildsvinsguden hos den galliska stammen Lingones, som levde i norra Frankrike och Belgien under romartiden. Han tycks ha varit både vördad och fruktad. Det senare gäller än mer hans germanske motsvarighet, vars dyrkare t o m använde hans titel som noanamn: Freyr, betyder nämligen ’herre’.

Kanske berodde denna till synes överdrivna respekt på att germanerna från början haft en något annan konnotation förknippad med vildsvinet: en dödsdyrkan, liknande grekernas. Som, efter kontakter med kelterna (Lingones närmaste grannar var kelto-germanska Treveri), kom att förändras.

Givet att vildsvinet representerat en dödskult även här i Norden, så ägdes det ursprungligen troligast av Odinn. Det var han som var så fruktad att han kom att endast nämnas vid sin titel. Forskarnas förmodan att Mercurius var Odinn kan alltså stämma även i detta ’specialfall’.

I och med att Loke uppstod, så övertog denne många av Odinns farliga egenskaper. Odinn blev mindre fruktansvärd, och kunde nämnas vid namn. När Odinns roll blev en annan så försvann även kopplingen till ett ’dödssvin’.

Detta gjorde det lättare för kelternas inflytande att tränga in, även svinet fick en annan roll. Men någon fruktbarhetsgud har Odinn aldrig varit. Inte bara svinet utan även titeln ’Freyr’ blev herrelösa (sic!). De kunde kopplas till en annan gud, som också kallats för ’herre’, dvs Freyr.

En gud som anknöt till fruktbarhet, nämligen solguden Ingwaz. Vi kommer närmare diskutera honom i lucka 21. I sin nye ’herres’ (Freyrs) hand fullbordades vildsvinets förvandling till fruktbarhetssymbol, och – precis som bland kelterna – fick han en syster, Freya, med ett eget svin.

Tillbaka till ondskans makter. Att vargen personifierar de onda makterna är ju främst Fenrisulven exempel på, men också Skåll och Hate, som förföljer sol och måne över himlavalvet. Exempel på att man ändå kunde tillbe vargen är Odinns båda vargar, Geri och Freki, som än en gång antyder gudens skiftande natur.

Böksta runsten, Uppland, med ev Odinnsmotiv Freki och Geri. Observera likheter och skillnader med Möjbrostenen, i lucka 18.

Den nordiska asatron har alltså dualistiska drag som verkar vara ett urgammalt tema, som också avspeglar sig i Odinns och Lokes många likheter, trots att de står på varsin sida vid Ragnarök. Loke kan från början ha varit en personifiering av Odinns mörkaste sidor, som möjliggjorde ett lösgörande av dessa från härskarguden, och därmed även hans uppstigande på asarnas tron.

Loke, vars binamn Lopt betyder ’den luftburne’, kallas samtidigt Logi i Ynglingatal, eller i vart fall vill jag och flera äldre forskare tolka det så. De mer snustorra vill endast se betydelsen ’låga’, ’eld’, men då missar de faktiskt att Loke också representerar elden, den onda ljungelden som inte går att kontrollera.

Här precis som på många andra ställen ser vi en avsiktlig dubbeltydighet. Sagornas mångtydighet är ambivalent på ett sätt som reflekterar verkligheten. Ont och gott är inte så binärt som kristendomen vill ha det till. En och samma gud kunde ha både positiva och negativa egenskaper. Liksom människan kan.

Jotnarna, d v s jättarna, flyter ibland ihop med thursarna som begrepp, ibland ter de sig mer som gudar. Inte minst är jotnarnas döttrar ofta attraktiva för gudarna, såsom t ex Gerd är för Freyr, men även vissa manliga jotnar verkar komma väl överens med gudarna.

Det skulle kunna vara så att jättarna och deras döttrar är resultatet av fusioner med andra folks religioner, medan thursarna är de ursprungliga onda makterna. Varken eldthursarnas anförare, Surt, eller hrímthursarnas Hrym nämns i samma rum som jättarna, trots att thursarna sägs utgöra (en särskild sorts) jättar.

Den tanken ser ut som en efterhandskonstruktion. Domedagssvärdet som Gerd får av Freyr tycks ha förmedlats vidare till honom av de ’medelonda’ jättarna, men utan att historien säger hur, det är inte ens säkert att det måste vara samma svärd, det krävs en mycket sinnrik utredning, som den Viktor Rydberg gör, för att komma fram till svaret.

Den kanske mest intressanta förklaringen på varför tvåtalet ansågs representera de onda makterna i nordisk myt vid denna tid, alldeles i slutet av bronsåldern, är att det tidigare kan ha rått en annan kult, som istället hyllade tvåtalet: solgudens båda hjälpare.

Det var dessa båda som stod beredda vid skymning och gryning för att föra solgudens skepp genom natten i egyptisk myt. Flera hällristningar, statyetter och figurer tyder på att nordborna hyst en liknande tro. Men, kanske på grund av ett bistrare klimat, börjar dessa baktalas i den nya kulten.

Dubbelgudarna kan gradvis ha kommit att få en allt mer betydande roll i religionen. Kanske dessa båda ’hjälpare’ också fanns representerade i ett jordiskt tudelat ledarskap? Man vet att sådana existerade. Om någon/några nu hellre ensamma ville ta makten måste tvillinggudarnas kult bort.

En tidssättning av runraden vid övergången till järnåldern, 500 f.Kr., skulle alltså kunna förklara en övergång till en delvis ny tro. Det måste inte betyda att de äldre gudarna försvann eller ens att nya kom till. Bara att en maktförskjutning skedde. Några tynade bort, andra blommade upp igen.  

De nio världarna.

Och när det gäller thursarna i den nordiska mytologin, så var de också mycket riktigt av två släkten: de glödande eldthursarna från Muspelheim och de frostbitna hrímthursarna från Nifelheim.

Publicerad 20 kommentarer

Runkalendern 1. Uroxen

Välkomna till Morgan Johanssons runkalender. Mitt namn är Magnus Stenlund.

Som alla väl redan vet vill vår justitieminister förbjuda runor. Vi vill därför passa på att visa så många runor vi bara hinner. Morgan lär försöka göra dem tabu igen, när tillfälle ges.

Därför ska vi nu ägna de 24 dagar som nu återstår till jul åt en kulturell välgärning, sprida kunskap om runorna, och då specifikt de allra äldsta runtecknen, som var just 24 till antalet.

Runor är inte bara bland det viktigaste i vårt nationella arv, de är åtminstone för mig tillsammans de estetiskt mest tilltalande skrifttecken som konstruerats. Och jag är därför också övertygad om att det var en konstnärligt lagd nordbo som uppfann dem.

En nordbo som så tidigt som 500 år före Kristus eller något mer, besökte de joniska öarna utanför vad som idag är Turkiets kust. Sannolikt hade hans besök med bärnstensaffärer att göra, men han kom att stanna så länge att han lärde sig det lokala grekiska alfabetet.

Enligt min uppfattning måste det nämligen vara dessa tecken som utgör runornas förebild. Visst finns det som ni själva kan se några tecken som tillsynes saknar likheter. Men det finns alltid en god förklaring, ofta just de estetiska regler som runmästaren tillämpade.

Runorna har också namn, precis som de grekiska bokstäverna, vacklande skrivriktning och godtycklig interpunktion. Här skiljer man sig från latinska och etruskiska förebilder.

Sedan ett par årtionden lutar man ändå åt dessa båda senare alfabeten, men utan att bevis har hittats; inget alfabet erbjuder en överensstämmelse för helheten. Det som gör det överlägset bäst är dock grekernas.

Men i så fall bör de första runorna vara ett halvt årtusende äldre än vad man tror nu. Dagens runologer vågar inte riktigt tro att tecknen på Meldorffibulan från år 50 e.Kr. är runor, än mindre de nästan 2500 år gamla, på Negauhjälmen. De tycker inte om den långa fyndtomma perioden.

Mest av allt vill de inte tro på att en ensam runmästare skapade runraden, ett genomtänkt färdigt konstverk så gott som i ett slag, utan att allt hände lite pö om pö, så som alfabeten brukar skapas, sådana som används för mer prosaiska syften.

Men syftet med runorna var inte administrativt, utan magiskt. Ordet ’runa’ betyder, inte för inte, hemlighet.

En lösning som varken kan bevisas eller motbevisas är förstås särskilt otillfredsställande för den som då inte får någon nytta av sina kunskaper. Och att försöka hitta en tråkigare förklaring, bara för att den mer sannolika är alldeles för fantastisk, är vad svenska historiker ägnat sig åt i 100 år.

De som runmästaren invigde var få och de få runor som ristades förblev väldigt länge hemliga, just så som var avsett. Även de som senare ristades var magiska formler. Och deras allra största hemlighet avslöjades först för hundra år sedan, av den svenske professorn Sigurd Agrell.

Agrell var ett sant original, men väldigt omtyckt. På Lunds universitet gjorde han sig känd för att dansa på borden när det var fest, och för att avlossa sina pistoler i taket, precis som i gamla västernfilmer. Ett kreativt geni, men med en tendens att driva sina teser även utan goda bevis.

Hans teorier uppskattades inte av alla. Allra minst av den surmagade Lauritz Weibull, som kom att lägga en våt filt över all svensk historieforskning  ända sedan den tiden. Agrell dog ung och utan erkännande för sin teori. Han hade – som vanligt – stuckit ut hakan alltför långt.

Men nu är det dags för ett återupprättande! Vi öppnar den första luckan. Och vad finner vi väl där, om inte en – oxe! Själva runan, Uruz, d v s uroxen, ser ut så här:

Att den hamnar först är rimligt av flera skäl. I den nordiska skapelsemyten skapades själva jorden av urkossan Audhumbla, en varelse som man tror har gemensamma indoeuropeiska anor. Det finns också flera förebilder med ett snarlikt motiv, både i egyptisk och grekisk myt.

Det grekiska alfabetets förebild i sin tur, de feniciska abjaderna, börjar med aleph, troligen av exakt samma skäl. Det betyder oxhuvud.

Men Uruz ljudar istället som den grekiska bokstaven Upsilon. Varför ser inte Uruz riktigt ut som någon av dessa båda då?

Týr
Algiz

Lägg märke till staven från ’tak till golv’. Hela 18 av de 24 runtecknen har en sådan. Estetiskt och harmoniskt. Och kanske med ett magiskt syfte: stavarna skulle ’binda’, fästa ordentligt, se till att uppfylla de magiska syften man hade. Staven ristades i en rörelse, från tak till golv.

Notera igen den snedställda ’ryggen’ Inte någon runa har nämligen ett enda horisontellt streck. Det beror på att den alldeles övervägande mängden runor skrevs i trä, och i träet skulle sådana streck inte synas, utan förväxlas med träets ådring.

b. Ej upptagen

Upsilon, som ser ut som ett latinskt Y, saknar heldragen stav. Och den grekiska bokstaven Psi liksom runan Algiz som ser ut så här: är redan upptagen. Detsamma gäller Tao. Skulle man inte bara kunna ha vänt upp-och-ned på Upsilon då? Nej!

a. Lagu

Runmästaren har ännu en absolut regel: Ingen runa får byta betydelse, hur den än vrids. Han insåg och avsåg förstås att runor också skulle ristas på föremål som flyttas runt. Men en fullängdsstav och ett snett streck då? Här är ännu en redan upptagen a. Lagu, men den här då? b. Den är ’ledig’.

Vi bör utgå ifrån att runmästaren hade som mål att ligga så nära originalet som möjligt, även om han var självsäker nog att gör ändringar när han ansåg så vara nödvändigt. Men här finns en skillnad som kan vara av större betydelse än den spontana bildlikheten: antal gånger handen lyfts.

Exemplet består bara av två streck, mot originalets tre. Den slutliga utformningen av Uruz har däremot lika många streck som originalet. Att även grekerna verkar ha tänkt så, när de gjorde de feniciska abjaderna till sina, exempelvis waw, som gjordes om precis på detta vis:

Men även sådana varianter är upptagna.

Ass, Fä, Wunjo

Runmästaren kan också ha haft samma syfte som ännu äldre föregångare. Nämligen att avbilda föremålet som tecknet namngav. Det vill säga piktogram, som de allra första hieroglyferna:

Så blev Aleph ett ideogram, från att vara ett piktogram.

I alla fall för mig och den som vill, så går det att se en tjur med hög manke i profil, och huvudänden till vänster.

Nästan sett piktogram. Men när den formmässiga överensstämmelsen inte är lätt att se, bara en överenskommelse för de invigda, så kallas det för ideogram.

Alla runorna blev förstås ideogram med tiden. Men några plockade upp sina betydelser från ännu äldre konventioner, några kanske, som vi inte känner till. Uruz är väl något mittemellan. 2:0 Till alla er som tittat, och Morgan, välkomna tillbaka imorgon för nästa lucköppning.

Lucka 1. Havorringens ändknoppar med Audhumblamotivet.
Publicerad Lämna en kommentar

Att återupprätta vår nationella identitet – på sikt Sveriges viktigaste projekt.

Nu har Swebbtv släppt alla individuella anföranden och paneldebatterna från den Alternativa bokmässan. Jag vill naturligtvis först och främst gärna att ni sprider och delar mitt eget inlägg, som handlar om dels protester mot EU:s stöldpaket, dels mitt stora bokprojekt, att återskapa en nationell identitet, genom att berätta om svenskarnas ursprungsmyt – och ge faktastöd för den. Allt på 5 minuter!

Protestlistan: om ni inte har undertecknat den ännu, så gör det nu!

Webadressen till protestlistan. Det räcker med att gå till skrivunder.com och söka på ‘de gigantiska stödpaketen‘.

Historieboken. Den som allt bygger på.

Gå in på bloggen, SuntFornuft.space, under Svensk historia så ligger en särskild flik med de första kapitlen. Utöver historiebok så är även ett fornnordiskt lexikon tänkt att komplettera sagan. Detta kommer att länka fakta med äventyrsberättelsen, så att alla själva kan jämföra, bedöma rimligheten i sagan och lära sig om vad vi faktiskt vet.

Alt+Delete. Vad du bör veta om svensk historia.

Äventyrsromanen. Del 1: Den Eldrökta, andra upplagan.

Boken Den Eldrökta är första del i en bokserie, äventyrsromaner som är en syntes av de isländska sagorna och vars handling faktiskt skulle kunna vara helt sann, eftersom sagan är baserad inte bara på bevarade skriftkällor utan också på arkeologiska fakta, ortnamnsforskning och arkeogenetiska rön.

Om du vill stötta projektet via swish, så anger gärna din mailadress, så kommer 60:- dras från gåvan, som betalning för e-boken Den Eldrökta (pdf). Du kommer också att föras upp på listan över intressenter till den planerade pappersutgåvan (om du inte säger ifrån).

Paneldebatten!

Kolla gärna även in paneldebatten där jag tillsammans med Izabella Nilsson Jarvandi och Luai Ahmed diskuterar bloggande mm.

Magnus Stenlund
Swish 070-763 97 02

Ni som vill stötta projektet kan alltså göra det med swish och om ni anger er mailadress så kommer jag att utgå ifrån att en del dras från gåvan (60:-) för inköp av e-boken ‘Den Eldrökta’ i pdf-format, som kommer att skickas till er, samtidigt som jag lägger er till listan över intressenter till den planerade pappersutgåvan. Önskar ni inte detta så ange det på swishrubriken.

Publicerad Lämna en kommentar

Den Alternativa bokmässan – Megasändning av alternativmedias största evenemang någonsin.

Imorgon kl 11: FILMPREMIÄR för den Alternativa Bok och Mediemässan

Det här är nog första gången alternativmedia samlas till en sådan här stor gemensam tillställning, som dessutom filmas i sin helhet. Att förhandsintresset varit så stort från systemmedia visar väl kanske bättre än något annat hur stor betydelse detta har och kan få; rädslan för att man på detta sätt kommer ta ytterligare marknadsandelar och med denna enade front bli svårare att skjuta ner, är uppenbarligen betydande.

Taktiken att splittra genom att försöka peka ut någon som mer ‘högerextrem’ och ‘rasistisk’ än någon annan har varit mycket effektiv. Men här låter sig ingen skrämmas av det, här är man på samma mässa, under samma tak och visar att man inte bryr sig längre. Funktionen med detta är två: dels är det helt enkelt så mycket svårare att få brunsmetningen att fungera när ingen bryr sig om den, dels är det naturligtvis så att det personliga mötet skapar nya kontaktvägar och stärker och skapar nya band.

Se den på Exakt24 eller Swebbtv – hela eventet kör från 11-18!

Mycket intressanta föredrag och paneldebatter ca 25-30 min långa, varvade med 4-5 min långa inspelningar där olika författare får ge en personlig hälsning till er. Själv deltar jag förstås också, dels i en paneldebatt om hur de digitala medierna förändras för oss bloggare och dels intervjuas jag om de två viktigaste projekten vi har framför oss: på kort sikt EU-stöldpakets-projektet, skriv under listan!

På lång sikt: den nationella identiteten, som måste stärkas och där mitt bokprojekt behöver lyftas för att kunna få den finansiering som krävs och bli det fundament för detta som det är tänkt.

Magnus Stenlund

swish 070-763 97 02 Den som swishar 60:- eller mer, samt sin mailadress kommer få tillbaka en e-boksversion av Den Eldrökta i ny upplaga. Inbetalningen kommer också ses som en intresseanmälan för pappersupplagan, såvida annat inte särskilt framhålls.

länk till Nej till de gigantiska stödpaketen – här skriver du under!

Publicerad 6 kommentarer

Är Dan Park Sveriges svar på van der Lubbe?

Titta på den här intervjun med Dan Park, av Jesper Johansson i Exakt24. Det här är mannen som medvetet startat upplopp och kravaller i Malmö och oroligheter lite varstans i Skåne och även övriga Sverige. Han förefaller på ett närmast onaturligt vis oförskräckt av att riskera en fatwa från någon muslimsk potentat nere i Egypten. Detta dödsförakt inför utsikten att göra extremisterna inom islam galet förbannade är svårbegripligt för en vanlig människa, man måste försöka få en bild av honom. Jag kan inte efter sju minuter påstå att han ger ett sinnesrubbat intryck. Inte heller framstår Park som en posör för mig.

Hans försvar för yttrandefriheten kan ses som ultimat och berömvärt. Men jag saknar någonstans passionen i hans röst och ansiktsuttryck. Hur kan han vara så lugn, rent av oberörd? Inför utsikten att spendera resten av sitt liv som Lars Wilks, Hirsi Ali eller Salman Rushdie, med livvakter med ända in på toaletten? Få halsen avskuren som Theo van Gogh, eller bli lynchad av en folkmassa? Det är utsikter som får oss andra att dra öronen åt oss. Vi har förvisso familjer också som vi inte vill utsätta för oron eller risker att dras över samma kam. Wilks kanske inte riktigt kunde ana vad han skulle förorsaka, kanske inte Rushdie heller, fullt ut. Men Park borde sannerligen veta.

Nej någon galenskapens låga lyser inte igenom, han är ingen idiot, av allt att döma. Är han då en hjälte? Vi som avskyr islams totalitära ideologi måste ju se det så. Väl? Detta är verkligen ett test av yttrandefriheten i Sverige, och med nekande svar i kommun efter kommun har Park avslöjat hur ovilliga man är att låta något ske som skulle göra muslimerna förbannade.

Medelmedborgarens bild: en mediakåt dåre med sjuklig lust att provocera

Det är bara det att vi kan ju samtidigt lätt se hur medelmedborgaren kommer se på det här. Dan Park är i dennes ögon självklart en mediakåt dåre, som förorsakar samhället enorma kostnader pga denna sin sjukliga lust att provocera. Medelmedborgaren behöver inte indoktrineras av vinklade reportage för att gissa sig till att polisen säger nej bara för att slippa bråk och stora kostnader för den skattebetalande allmänheten. Detta kan vem som helst räkna ut. Och att Dan Park inte är just vad medelmedborgaren just nu inbillar sig, innebär att även han har förstått.

Vad än värre är; det är lika lätt för oss alla att förstå den ilska som koranbränningen förorsakar, även bland mer moderata muslimer. Det är som att få ett pekfinger i bröstet. Vem skulle inte bli arg då? Om invandrande flyktingar brände den svenska flaggan (vilket inte heller är förbjudet), så skulle de göra många fler än mig förbannad och det spelar ingen roll vilket som är mest motiverat eller omotiverat, det är den känslan som är så lätt att identifiera sig med, att det är ofrånkomligt att muslimerna här får mångas sympati.

Lägg sedan medias vinkling ovanpå detta. DN och SvD har rapporterat med rubriker och hela artiklar som inte bara gör det möjligt utan sannolikt att deras mer naiva läsare (huvuddelen) tolkar det som att det är högerextrema bråkmakare som står för alla oroligheterna, medan snälla muslimer står och tittar på. Det här var lätt att räkna ut, Dan Park. Vi får inte bara en polarisering, en majoritet av svenskarna sympatiserar nu med muslimerna, och ser koranen och dess lära som ett offer. Lätt att räkna ut eller åtminstone gissa. Så varför?

Svenska postmodernisters svar på van der Lubbe?

Park agerar medvetet som en van der Lubbe, holländaren som brände ner Riksdagshuset i Berlin och gav nazisterna den förevändning de behövde för att göra processen kort med den bräckliga demokratin. För en konspirationsteoretiker så måste det vara glasklart att Park är en femtekolonnare och att han sannolikt redan på förhand fått frikort av Muslimska brödraskapet från alla fatwor. Bara hans plötsliga död skulle kunna motsäga detta.

Men så är det knappast. Likt van der Lubbe, så agerar Park antagligen utan någon beställning. Hans övertygelse om vad som är rätt och fel är sannolikt helt opåverkad av vilka de praktiska konsekvenserna är. Park är inte galen, men någon pragmatiker är han inte. Man kan beundra detta eller se honom som nyttig idiot. Islamisterna må applådera, men att de skulle kunna styra någon som Park är en ganska löjeväckande tanke.

Islamisterna vore naturligtvis lika opragmatiska även de, om de nu utfärdar sin fatwa och ser till att Dan Park blir en martyr. Det vore nämligen det enda som skulle på allvar ‘förstöra’ det positiva sentiment för muslimska oroligheter, kriminella våldsverkares förstörelselust och vänsterextremistiska sympatiyttringar, som Park genom sin aktion har bidragit till.

Alla tvingas nu ta ställning

Å andra sidan kan man förstås ställa frågan: om en libanonisering av Sverige ändå ser ofrånkomlig ut, så kanske det är lika bra att få den överstökad? Vad Park ändå åstadkommer är att alla tvingas ta ställning. Det kommer till en punkt där härjningarna drabbar den egna egendomen, då den egna säkerheten hotas. Okontrollerad eskalering av kravaller lär fresta på tålamodet hos medelmedborgaren och till slut försvinner sympatin, oavsett vad media skriver. Svensken är så apatisk att inte ens avspärrningarna i Angered har fått honom på benen. Men det kommer en ekonomisk kris att göra. Särskilt om den paras med fortsatt ökad och tillsynes planlös brottslighet från dem som just nu älskar att hata Dan Park.

Magnus Stenlund
Swish 070-763 97 02 Bg 591-56 40

Publicerad 4 kommentarer

Vägspärrarna i Angered och tortyren på kyrkogården kräver ett svar.

Men i svensk systemmedia är det fortfarande förbjudet att tala klarspråk. Ivar Arpi berättar om ‘Angeredsfamiljen’ som kontrollerar vägspärrarna. Man håller ett bostadsområde med 50.000 invånare som gisslan, och kommunanställd servicepersonal behöver poliseskort till arbetet.Men att berätta om att ‘familjen’ är en klan och att överhuvudet heter Ali Khan, det vågar man inte riktigt trycka i SvD, för det hör ju inte till god ton. Än mindre nämna att Ali (och hans 40 rövare) är imam och använder islam som verktyg i sin kriminella verksamhet. Islam och kriminalitet funkar nämligen perfekt ihop för att hålla folk i ett terrorgrepp. MSM anser inte att problemets kärna går att nämna. Hur ska man då kunna lösa det?

Samtidigt, i huvudstaden, så begås ett av de hittills vidrigaste förnedringsövergeppen hittills. Två minderåriga pojkar är offer, säger Aftonbladet. Varför inte helt enkelt kalla dem för barn? Och deras plågoandar, tortyrmästarna, som håller dem fångna en hel natt under det att man utför de mest avskyvärda övergrepp, de är faktiskt inte bara redan fällda för en rad grova brott, trots sin ungdom. De har också utländsk bakgrund. Men det tycker Aftonbladet inte är värt att nämna.

Av respekt för vem? Offren? Tillåt mig hånle. Jag säger bara: Benny Fredriksson, Aftonbladet – vi kommer aldrig att glömma honom.

Meanwhile. Vi som följer rapporteringen i DN och SvD. Vi vet ingenting – det här är inte ens värt att rapportera om! SVT väljer till slut att berätta om saken, några få sekunder, ett inslag omgärdat av ‘nazistreportage’ med fylliga ‘expertkommentarer’. Sådana saknas i notisen om detta vidrigaste av vidriga övergrepp. Vad nazisterna gjort är mer oklart, mer fokus där på vad de kanske skulle kunna göra, om de blev fler – och mer våldsamma.

Det finns förstås ytterligare en feg stackare som kraftfullt hjälper till att bidra till den här publicistiska ynkedomen. Åklagaren.

Så här beskrivs dådet av AB:

” Det brutala och utdragna våldet mot pojkarna ska ha börjat vid 23-tiden på lördagen. [..] Offren utsattes för tortyrliknande misshandel med förnedrande inslag. Åklagaren uppger att de bland annat knivhöggs i benen. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska även andra tillhyggen ha använts. Vid ett tillfälle under natten ska de två omyndiga ungdomarna ha tvingats klä av sig, hotats ner i en grop i marken och börjat begravas, uppger källor för Aftonbladet. De utsattes även för våldtäkt, uppger åklagaren. “

Hatbrott? Hatbrott!

Offren tycks ha utvalts ‘slumpmässigt’, men är vita, svenskar. GM har båda utländsk bakgrund. Hur kan detta INTE vara ett misstänkt hatbrott? Grövre sådant är svårt att föreställa sig.

Med hatbrottsrubricering så får brotten ett mycket högre straffvärde. Det skulle kanske ha varit läge att ha prövat även i domen för den molotovcocktail den ena gärningsmannen kastat, och förorsakat mångmiljonskador med, bara någon månad tidigare. Ett brott han visserligen fälls för – men släpps ut ur häktet utan att avtjäna straffet… Hans kumpan är 18 år, men kommer inte dömas till annat än öppenvård, och halverad strafftid, för så ser det ut i det av sossarna utformade överseende- och undfallenhets-samhälle, där det är brottslingen det är synd om.

Straff för hela familjen är det enda som hjälper.

Svensk lag är föråldrad. Den gäller Sverige när det var Sverige, på 1900-talet. Inte ett nytt Libanon på 2000-talet. Det finns inga ideala lösningar längre. Det måste ske en avvägning. Och den måste ske till fördel för det övriga samhället, inte brottslingen. Inte hans familj. Vad som ska ske i så här grova fall är följande: minderåriga födda utomlands eller i familjer där någon förälder är immigrant, ska utvisas tillsammans med sin familj. Tekniskt sett förstås enbart den som inte förvärvat svenskt medborgarskap från födseln – men som vårdnadshavare så ska man då tvingas följa med. Efter uppnådd myndig ålder får förstås förövaren klara sig själv bäst han vill; familjen har då rätt att få förnyad ansökan om inresetillstånd till Sverige prövad och finns då t ex asylskäl så kan familjen få komma tillbaka, dock med självklart undantag för förövaren, som förverkat sin rätt att beträda svensk jord för evig tid.

Kommer vi att släppa in dem? Troligen inte. För vid det laget bör vi ha hunnit införa en väldigt restriktiv syn på asyl. En som bara tar in dem som verkligen är i akut behov. Och som när sådant inte föreligger längre, givetvis ska skickas tillbaka igen.

Libanon är här nu. Vi kan antingen fortsätta hymla eller ta tag i tjurens horn.

Magnus Stenlund
Swish 070-763 97 02
Bg 591-56 40

Frågor på det?

Hur kan en stor svensk stadsdel annekteras av en kriminell klangruppering, känd sedan lång tidigare i press och polisens straffregister, utan att svensken går man ur huse i Göteborg och kräver militär och polisiära insatser som återställer ordningen? Hur kan Löfven i n t e tvingas kommentera, med konkreta åtgärder som svar, vad som händer i Angered och var är regeringens sympatiyttringar med de båda torterade svenska pojkarna?

Våra barn kläs av, våldtas och torteras av dem som ni tagit hit, ni som röstat för det här. Bidragsflyktingarna och deras barn utövar veritabla skräckvälden i utanförskapsområdena och på skolorna. Jodå, det kommer vara ditt barn som utsätts nästa gång. Fattar du inte det? Eller bryr du dig inte? Är du helt apatisk?

Vad är det som får mig att tänka på den där skräckfilmen från 1950-talet då alla människor förvandlades till lydiga zombies efter ett angrepp från yttre rymden? Vad i hela helvetet är det med er? Vakna, era försåsade sopprötter! Vi håller på att invaderas! Vi håller på att gå under! Vi håller på att fastna i träskrötterna, drunkna i sumpen. Gör åtminstone något. Ta ett enda j-vla simtag för att bevisa att ni fortfarande lever.

Och vet ni vad. När det vänder kommer det gå fort. Fega ynkedomar som ni är, så kommer ni inte vilja vara sist kvar. Och ni som tjänat på det här – dags att betala blodspengarna, om ni ska ha en chans att få någon syndaförlåtelse. Ni som ‘bara’ tittat på, eller valt att heja på. Tro inte att vi glömmer er heller.

Ni kommer kanske inte alla att kunna fällas till livstids straffarbete. Men kanske ett tvång att bära ‘refugees welcome’-skyltar väl synliga varhelst ni går, precis som ni gjorde 2015? I detta framtidssamhälle kommer få straff ha mildrats jämfört med idag. Men åtminstone en sådan strafflindring kan denna ledare ställa sig bakom: bespottning av skyltbärarna.

Publicerad 1 kommentar

När Stockholm stöps om i den postmoderna sleven så blir det förort även av innerstaden

Redan som liten fascinerades jag av kvarterstaden innanför tullarna. Jag var och är ju inte ensam om det, det är i stort sett bara arkitekter och stadsplanerare som inte håller med. Men inte heller de väljer funktionella Vällingby framför Stockholms innerstad, när de röstar med fötterna. Och hur många av dem bor i Skärholmen?

40 års exempellös tillväxt – en fantastisk möjlighet till stadsutveckling som har gått till spillo

Stockholm har växt med en och en halv miljon människor sedan 80-talets början. En fantastisk möjlighet för stadsutveckling. Men som inte märks på mångfalden (ett ord som stulits för något annat, men som jag här vill ta tillbaka). Tvärtom: antalet butiker har växt, men de säljer ju alla samma saker och ser likadana ut. Antalet hus har blivit fler, men de nya ser snarlikt ut i varje vinkel. Räta sådana, sterila, gråbruna. Och miljöerna har också blivit mindre varierade. Det schabbiga, nedgångna och förfallna är överslätat och bortsopat. Rörelsen och förändringen är noga reglerad och tvångsanpassad in i döda enklaver, återvändsgränder och trettiozoner. Tråkigt, dött, fantasilöst. Som små miniförorter trafikregleras alla nya innerstadsområden sönder, allt för att den hatade bilen inte ska få plats.

Tryggheten finns inte i de räta linjernas sterila miljö.

Men är de räta linjerna något som får oss att må bra? Känner vi oss tryggare? Nej. Det finns vetenskapliga bevis för att vi mår sämre i dessa miljöer. Och andelen människor som svarar nej i de årliga trygghetsundersökningarna växer mycket riktigt exponentiellt. Ännu viktigare fråga: ÄR vi tryggare? Nej. Den absurda nollvisionen i trafiken matchas nämligen inte av någon motsvarande vision när det gäller brottsligheten.

Den förbjudna vurmen för det gamla

Så varför är det otillåtet att kopiera det som är bra? Kvartersstaden byggdes runt och före det förra sekelskiftet, i mina ögon står sig ingenting som kommit till därefter ens nära i en jämförelse. Betalningsviljan för en lägenhet i sekelskifteshus visar att fler tycker som jag. Men att upprepa dessa framgångskoncept när nytt byggs är helt tabu. Man fnyser föraktfullt åt ‘nostalgin’ och ‘bristen på nytänkande’ när sådana förslag kommer upp. Visst vore det trevligt om svenska arkitekter var något annat än – i bästa fall – mediokra liktänkare. Men när man inte har kreativitet nog för annat än fler gråbruna lådor, så kanske man borde inse sina begränsningar? Inse att efterapningar av mästarna är bättre än efterapningar av varandra?

Måste höga hus vara så fula som i Stockholm?

När man bygger i Värtahamnen så kommer samma misstag upprepas istället – ännu en gång. Och när man bygger högt, varför tittar man inte på de skyskrapemiljöer som faktiskt fascinerar oss; en skyline som får oss att hissna och som vi beundrar? Frank Lloyd Wrights Chicago, Art Deco och New Yorks fantastiska blandning av gammalt och nytt skulle mycket väl kunna återskapas vid Värtan. Det mycket, mycket stora, det moderna och gärna hissnande höga är fortfarande saknat eller rumphugget i Stockholm, feltänkt och fultänkt. Varför går det inte att bygga höga, vackra hus här?

Lena Andersson skriver en artikel om eländet i DN. Hon är en av få i det vänsterliberala gänget där som har ett eget tänk och vågar höja rösten. Hon vågar t o m kritisera självmordsskydden som tagit bort den hissnande vackra utsikten på Västerbron. Men av läsarkommentarerna förstår man varför ingen politiker någonsin igen kommer våga ta bort dem. Varje ny självmordshoppare skulle räknas dem till last. Och när det gäller avvägningar, t ex lösningar med horisontella, mjuka nät som fångar upp dem och som skulle ta bort den psykologiska lockelsen, ja, sådana görs inte alls. Renlärigheten är allt. Nedan min egen kommentar till Lena (som faktiskt inte censurerats):

Gentrifieringsgettot

När det högsta målet är att undvika alla incidenter så är det ju bara en tidsfråga innan privat biltrafik innanför tullarna förbjuds helt och hållet för andra än dem som redan bor där.

Allt stök, allt storstadsmässigt, inklusive byggkranar och nedgångenhet, förfallna hus och miljöer, måste bort, i gentrifieringens namn. Tiden ska helst stå still även den och allt göras om till ett museum.

Det är ‘de goda’ (och välavlönade) barnfamiljemödrarna inom media och humanjuridik som bestämmer och deras avmaskuliniserade män som nickar och verkställer.

Det enda jag kan gotta mig åt när mitt Stockholm avkönas, är att reservatet inte länge till kommer behålla sin attraktionskraft, med denna formel. Den nya trenden med hemarbete lär hjälpa till och handla gör vi ju alla på nätet.

Bombslängarna slipper ni däremot inte. Inte förnedringsrånarna eller gruppvåldtäktsmännen heller.

Vägen tillbaka är inte heller rolig. Avgentrifieringen kommer kunna gå snabbare än någon önskar och med alldeles fel drivkrafter, Kungsholmens strandpromenad är ett tecken i tiden.

Hej Chicago, alla vänsterliberalers favoritgetto, här kommer vi!