Publicerad 2 kommentarer

Alt+Delete: del 6. Danska mossar, Tollense, och stridsyxorna som kom från öst. Och så Gimle.

Som nyinvald vice ordförande i kulturföreningen Gimles Stockholm-Uppsala-avdelning vill jag inleda med en förhoppning om att även du vill gå med – ta del av ett spännande kulturutbud och på köpet bli en sann kulturbärare. Gimle har en konservativ grundsyn och vill med denna värna svenskt kulturarv och svenska traditioner. Vi är partipolitiskt oberoende och välkomnar alla som på ett eller annat sätt delar vårt stora intresse. Medlemsregistrering kan du göra här och länk finns även till facebook (Sthlm/U-a hittar du här).

Gimle handlar alltså inte bara om historia, utan om allt som har med det breda begreppet kultur att göra, bl a musik, teater och konsthantverk. Vad jag själv vill särskilt intressera er för är dock just historien. Denna krönika (del 6) är den sista i serien Alt+Delete, en inledning till min bok om den svenska fornhistorien. Länk för att anmäla förhandsintresse avseende denna bok finns här. I denna sista del vill jag peka på några särskilt spännande, ofta förbisedda eller rent av nya och okända rön. Inte minst vapenfynden i de danska mossarna.

Tillbaka till historien – de danska mossarna och folkrörelserna i öst

Ejsbøl II-horisonten, anfall riktade från Östersjön. (Ilkjaer, s. 73)

Länge rådde en idé om något slags kontinuitetsbrott under den förromerska järnåldern (500 f.Kr.-Kr.f.), och att bronsålderns solkult kunde utmålas som något väsensskilt från den asatroende vikingatidens. Ja, man vågade inte ens peka på de uppenbara parallellerna mellan vikingatidens erövringsfärder och den närmast föregående vendeltidens och folkvandringstidens folkrörelser; det verkar ha ansetts mer ’seriöst’ att förutsätta att allt varit så odramatiskt, outvecklat och småskaligt som möjligt. Grundtesen – att man var mycket fredligare förr och att bebyggelse och kult utvecklats mer eller mindre linjärt – har dock rasat samman. Idag vet vi att man sedan neolitikum har levt i samhällen präglade av våld och konflikter, som åtminstone sedan bronsålderns inledning både förutsatt hierarkiskt ledarskap och omfattande samarbeten. Mossofferfynd på Jylland och Fyn, varav det första i Hjortspring är från 350 f.Kr., visar att välorganiserade angripare besegrats, och att deras arméer varit månghövdade. Den danske professorn och arkeologen Jørgen Ilkjaer har ytterst metodiskt fastställt varifrån och när de olika angreppen kommit, bland annat med hjälp av lokala särdrag avseende funna tändstenar, kammar och sköldhandtag.[1] Dessa visar att anfallen utgått från bland annat nuvarande svenskt territorium, i flera vågor under 200- och 300-talet e.Kr. Materialet är närmast överväldigande stort, beskrivningen kräver tio tjocka volymer och flera tillägg, och slutsatserna är därför unikt välunderbyggda. Ilkjaer är förstås mycket respekterad för sin insats, även i Sverige, ingen skulle komma på tanken att anklaga honom för att inte vara tillräckligt ’källkritisk’. Något infogande i de narrativ som våra historiker sysselsätter sig med kan jag ändå inte hitta.[2] Det man istället sysselsatt sig med tycks mest ha varit att försöka hitta brister i bevisningen som länkar mossofferfynden till oss. Man vill helt enkelt inte tro. Det verkar nästan som om Ilkjaer skulle ha kommit på våra förfäder med något opassande, något som man inte vill kännas vid.

Tollense 1250 f.Kr.

Slaget vid Tollense och de europeiska bronsålderskulturerna. (karta från Lindström, Jonathan, Bronsåldersmordet, s. 235)

Än mer uppseendeväckande och ögonöppnande är fynden efter det stora slaget i tyska Tollensedalen, mindre än fem mil från den gamla svenskstaden Greifswald, vid Östersjökusten. Utgrävningar sedan 2007 visar att stora styrkor drabbat samman här redan år 1250 f.Kr., 900 år före Hjortspringdepositionen, i den nordiska bronsålderns period III. Vid denna tid räknas detta geografiska område som hemmahörande i vår nordiska kultur; de talade då PPGmc, samma språk som i Skandinavien, och även de övriga kulturella sambanden hit var starka, tydligt skild från de nordalpinska traditionerna i Sydtyskland.

Cirka 4.000 krigsmän tror man deltog i slaget och till dessa trupper skall läggas understöd och tross, som visar att de stridande var professionella heltidssoldater. De arkeologiska fynden talar för att truppsammandragningar uppbådats från både när och fjärran, vilket i sin tur implicerar att det fanns intressen att bevaka som krävde någon form av regional kontroll; ett samarbete även på överregional nivå lär ha varit nödvändigt. Minns vad jag skrev om en bronsålders-Hansa i Östersjön? Den blir ju i detta perspektiv genast mindre hypotetisk, eller hur?

När så de första genetiska undersökningarna blev klara 2017 förväntade sig många att de skulle visa en stark sydosteuropeisk dominans, på grund av den sofistikation och skala som härarna uppvisade. Istället fick man en betydligt mer lokal koncentration än vad de arkeologiska bevisen tycktes peka mot. Ett prov avsåg en gravsatt individ, med en genetisk profil motsvarande LBK-kulturens. Denna levde i området mer än 3.000 år före slaget, men graven hör till bronsåldern och kan alltså vara samtida med slaget. Gravsättningen tyder förstås på att individen inte var med, men skulle ju också kunna bero på att just denne man tagits om hand efteråt av sina egna. Ett prov ligger också ganska nära Úněticekulturens, den som rådde i trakten ca 400 år före slaget; denne individ var dock inte begravd. Ytterligare ett prov avviker – och det har verkligen en klart sydligt ursprung.  Så kanske hade man rätt ändå, om att slaget var mer än bara en lokal eller regional uppgörelse.

Genanalys av krigarna vid Tollense gav ett nordiskt resultat. Efter Sell, Christian, 217 s.54, texter av författaren.

Men de övriga 16 proven var alla mycket väl samlade i ett kluster som överensstämde med nordisk neolitisk profil, nordisk bronsåldersprofil respektive sen nordisk bronsåldersprofil. Man skulle om man ville rent av kunna tänka sig att det handlade om ett slag mellan i huvudsak nordiska invasionsstyrkor.[3]

Men återigen tycks det vara få svenska historiker som vill analysera vad dessa iakttagelser har för bäring på den svenska historien. Vilket är märkligt, för under denna tid händer det intressanta saker, inte minst i östskånska Kivik och i Mälardalens Håga. Givetvis har våra svenska föregångare påverkats av utgången i detta slag; just här gick ju handels- och transportvägarna för brons, bärnsten och skinn och troligen även för slavar. Därför är det också naturligt att tänka sig att styrkorna kom härifrån.

Sveariket – en nyckelposition mellan väst och öst

Vad som kan förklara mycket, både svearnas avsevärda historiska betydelse för Nordeuropas kulturella och politiska utveckling och det säregna svenska folkkynnet, är att Sverige ända sedan stenåldern har utgjort en mötesplats för västliga/sydliga och östliga/nordliga kulturinfluenser. Vi som växte upp under 1900-talet har ofta glömt hur starka våra band österut annars alltid varit; den uråldriga riksbildningen med Finland hade bestått i över ett halvt årtusende innan den snöpligen avslutades 1809, efter plågsamma angrepp och härjningar som fått rysskräcken att leva kvar ända in i dag. Sorgearbetet över förlusten krävde att vi vände blickarna åt andra hållet, och med järnridån klipptes halva Europa bort ur vårt kulturella medvetande. Nu har allfartsvägarna öppnats igen, lite trevande har kontakterna återupptagits med det ’Stora Svitjod’, som Ryssland kallades under vikingatiden. Östersjöns vatten är en barriär som vi tidvis har haft anledning att vara glada för, men innanhavet utgjorde länge en förbindelseled mer än ett hinder och detta gjorde det svenska Östersjöväldet (såsom stormaktstiden nu kallas i skolböckerna) möjligt. Sanningen är att våra band österut sträcker sig långt bortom historisk tid. En viktig del av vårt ursprung finns där, och ingenstans i Europa är det genetiska arvet från mesolitikums jägare så väl bevarat som hos oss. Tidvis har den östliga anknytningen också givit oss teknologiska och handelsstrategiska fördelar i umgänget och konkurrensen med våra grannar i söder och väster, inte minst när det gäller framställning av metaller; och den har definitivt haft stor betydelse för såväl vår andliga som materiella kultur.

Författarens sammanställning av för Norden väsentliga östliga kulturinfluenser och folkvandringar.

Rysslands landmassa är enorm och därför svår för oss att överblicka. Antalet förhistoriska kulturer och folkslag som levat här är närmast otaliga, dessutom har de ofta varit mer eller mindre nomadiska. Men det finns en överraskande kontinuitet som gör källflödet mer överskådligt än man skulle kunna vänta sig. Kartan ovan visar hur kontaktvägarna har gått, och de leder alla över ett område som kallas övre Volga, från flodförgreningarna med Oka och Kama. Fyra gånger har Finland varit slutmål för folkvandringar och kulturinfluenser som hade sitt ursprung här. Flera av Övre Volgas kulturer har utmärkt sig avseende metallhantering. Det sistnämnda beror inte minst på att man i Volgakröken, där dagens ryska republik Tatarstan är belägen, hade stora fyndigheter både av ren koppar och arsenikblandat brons. Härifrån vandrade den metallurgiskt framstående Abashevokulturen också långt österut, ända till Altaibergen – där man fann åtråvärt tenn, som gjorde brons ännu starkare och tillverkningen mindre riskfylld. Häpnadsväckande teknologiska framsteg gjordes, det s k Sejma-Turbino-fenomenet, och frukterna hamnade i några fall i Norden, långt innan vår egen eller Centraleuropas bronsålder formellt hade börjat. Abashevo begav sig även söderut via Baktriens avancerade BMAC-kultur, där de gjorde sig till herrar. Abashevo är alltså synonyma med de s k indo-arierna, som sedan fortsatte vidare till Indien.[4] Den stora strömmen rörde sig alltså söderut och österut, och kom att sprida sig över det enorma område som betecknas som Andronovohorisonten, d v s dagens Kazakstan, Uzbekistan och Kirgizistan. Men det fanns förstås även sådana som vandrade tillbaka åt motsatt håll, i några fall ända till Skandinavien.

Stridsyxorna

Ytterligare minst en folkvåg från övre Volga känner vi väl till, eftersom den rullade vidare över Östersjön. Stridsyxorna, (eng. Battle Axe Culture, BAC), som är sprungna ur Fatyanovokulturen, en utlöpare av det snörkeramiska kulturområdet, och som i sin östligaste del bestod av det metallbearbetande Balanovofolket, Abashevos föregångare. Med sig på resan till Östsverige hade man förstås inte bara de materiella ting vi funnit efter dem, även gudar och riter följde med – liksom vårt språk. Ända tills nyligen har man varit övertygad om att vi fått detta söderifrån, men idag vet vi att det var via Ålands hav som de första indoeuropéerna först steg iland, tillsammans med en betydande del av den genpool vi moderna svenskar gemensamt äger. Kartan ovan innehåller mycket information, det är möjligt att du kommer vilja bläddra tillbaka till den. Den är, som jag redan förvarnat om, aktuell långt in i både bronsålder och vikingatid.

Tillbaka till början

Trots flera akademiska arbeten, som visar hur väl muntlig tradition förmår att bevara historiska händelser intakta, och trots att vissa myter, som Eddans ’fimbulvinter’, i sen tid har bekräftats som en sanning, så skymtar inget tydligt trendbrott bland svenska historiker. Man tycks ha bestämt sig för att vända våra äldsta skriftkällor ryggen. Ett fåtal mer frispråkiga och progressiva arkeologer får därmed inte det stöd som behövs för att vitalisera och återskapa den för den breda allmänheten förlorade svenska forntiden. I kamp med bl a trafikvett så trängs istället ännu fler delar av historieämnet ut ur läroplanerna och den svenska forntiden avverkas på ett par lektioner. Att Ragnar Lodbrok och Uppsala görs till norska i tv-serien ’Vikings’ är därför ingenting att förvånas över, det finns ingen som ens försöker ta tillbaka vår historia.[5] Det kanske mest oriktiga som svenska postmodernister etablerat är iden om att ’Sverige inte fanns för tusen år sedan’. Det finns goda skäl att utgå ifrån att Sverige, eller Svithiod, var ett begrepp som existerat långt bortom mannaminne även för dem som levde då. Kanske i över tvåtusen år. Och även långt innan dess fanns somliga som idag kallas svenska eller nordiska, nämligen gudarna. Det är på många sätt med dem – och de folkstammar som höll dem för realiteter – som vår historia börjar.

Magnus Stenlund

PS. Detta var bara början på början, dvs inledningen på den svenska och nordiska forntid som jag velat ta mig an. Det verkligt spännande får du alltså ge dig lite till tåls med. Ditt förhandsintresse anmäler du här!
Tidigare publicerade delar av denna bokinledning hittar du under fliken Sverige/svensk historia/Alt+Delete.


[1] Ilkjaer, Jörgen – Illerup Ådal Archaeology as a Magic Mirror, 2003 utgör en engelsk sammanfattning och uppdatering av de tio volymerna.

[2] Naturligtvis menar jag då inte referenser avseende t ex vapenjämförelser. Det är i den breda svenska historieskrivningen som de danska mossarna inte vill passa in. 

[3] Sell, Christian –Addressing challenges of ancient DNA sequence data obtained with next generation methods, 2017, s.47, 52ff. Källan är fritt tillgänglig på nätet.

[4] Parpola, Asko – Formation of the Indo-European and Uralic (Finno-Ugric) language families in the light of archaeology/ Revised and integrated ‘total’ correlations, 2012, s.138ff.

[5] Javisst var Ragnar Lodbrok historisk – och svensk. Mer om honom senare.

2 reaktioner på “Alt+Delete: del 6. Danska mossar, Tollense, och stridsyxorna som kom från öst. Och så Gimle.

 1. Mycket intressant. Något för Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt att begrunda. Men det kräver ett öppet sinnelag så där faller det.

 2. Hej!
  Jag tycker du själv bör fundera över några frågor i historieskrivningen, annars hamnar även din historieskrivning i samma “fälla”, som den historia du delvis kritiserar.

  1. Götland
  Ilkjär, bl a, visar ju hur anfallen mot danska öarna/Jylland kommer från ungefär ett område Kristiansand-Mjösaområdet-Vättern-Hallandsåsen. Centrum är “Älven” – Götälven. Överhövdingar för befolkningarna inom området är “Alfernas ätt” som bor i Alfhem. DETTA ÄR DET URSPRUNGLIGA “GÖTLAND”.

  Notera att Visigoter inte har något att göra med “Västgötar” och Ostrogother att göra med “Östgötar”. Dagens Östergötland råkade vara beläget öster om Götland – inget annat. Än idag är för tyskar Gother, detsamma som Gutar. Och Götar skrivs alltid som Gaeter.

  2. Ledungens organisering,
  konsekvenserna av denna

  3. “Den Swenske Kröneka”
  Olaus Petri forskade seriöst på Gustavs uppdrag. Fram till ca 1525 visste således gräsrötterna mycket väl sin verkliga historia. Efter detta styrs historieskrivningen om av politiska skäl och övergår i propaganda. Petri´s förord visar grunderna, d v s Sverige bildas av Götland-Svitjod-Wendland (inkl Rodhen)-Helsingländerna (Norrland), samt några autonoma områden, sannolikt resterna efter ett svunnet “Goth-land” (Gutland/Landet öster om Götland=Östergötland/Möre/Blekinge=Östra härad/Holm). Gustav var inte nöjd med Petri´s skrivning och hade sannolikt “nackat” Petri om denne inte till slut skrivit om.
  Förhistorien från det Romersk katolska korståg sker mot Grekisk Ortodoxa resp Armeniskt kristna från ca 1050 till att Gustav kunde ta makten, måste analyseras. Notera att åtskilliga av de Tyska källskrifterna, inkl Adam, noga anger att nordborna hade en kristen del av befolkningarna, men inte var Romersk Katoliker utan var “hedningar”, långt innan de tvingades “anta den rätta läran”. “Hedning” är ett begrepp för konkurrerande kristna, som ju var farliga för Romersk Katolisismen, vilket inte “icke kristna” var.

  4. Romersk katolisismens organisering
  Genomförs genom att det anläggas ett biskopsstäte nära varje stortredings tingsplats. I Helsingländerna, Tiohäradsbygderna, Gutland sker detta på själva tingsplatsen – men där var man inte inledningsvis Romersk Katoliker. Uppsala var tingsplats för Svitjod, men där fanns redan en Grekisk Ortodox/Armenisk kristen domkyrka, så 970 anlades en Romersk Katolsk “kungastad” genom att flytta Sigtuna (från Björkön – Fornu Situn) till nuvarande läge, och göra denna till Romersk Katolsk stifts-säte och Romersk Katolsk stödjepunkt.

  5. Betr DNA
  Man har numera lämnat “Haplogrupper”, vid analyser om befolkningar. Haplogrupp är ett allt för trubbigt instrument. Idag görs analyserna genom sekventionell analys. Då visar det sig som exempel att kvinnorna i Skåne tillhör den urbefolkning, som idag befinner sig i Barensts Havs kuster – Skoltsamerna, medan männen har sina ursprung i Aymana-kulturen (N Ukraina). Detta syns inte när haplogrupper används.

  6. Alta-fynden
  En norsk arkeolog hittade en massa fynd på en plats i Altaområdet, som han av lagerföljder bedömde vara 10000-tals år äldre än annat känt i Norden. Naturligtvis blev han steglad och “rullad i akademisk tjära och fjäder”. Han fick aldrig något riktigt jobb mera. Idag vet vi emellertid att Sollutreanbefolkningen i bl a SV Frankrike
  levde ungefär som Inuiterna före 1800-talet. Sollutrean jagade Megafaunan, men framförallt säl och val längs atlantkusterna. De bodde främst längs Biskaya och en bit norrut, men dessa områden är idag täckta av hav. Sollutrean kunde sannolikt ta sig till NÖ Nord-Amerika i sina motsvarigheter till Umiak/Kajak. Att de inte sässongvis även kunde ta sig till Nordnorge är är osannolikt. Sollutrean existerade från ca 35000 f kr och försvann i samband med Yngre Dryas istidsbakslag.
  Nu grävdes de fyndförande lagren i Alta bort av rent okynne, så f n går det inte att bevisa vidare från den lokalen. Precis som i Biskaya, så ligger bevisen sannolikt dolda i havet någon km ut.

  7. Mänsklighetens uppkomst.
  På grundval av 3 st Sapiens-skelett, 1 Neanderthalis resp 1 Denisovanskt, så har Svante Pääbos team beskrivit mänsklighetens utveckling. Men denna beskrivning har sannolikt massor av brister.
  Vi vet en hel del trots allt. Det finns fynd av Sapiens i Atlasbergens södra sluttningar daterad till ca 300000 bc, och det finns även Neanderthalis från Spaniens sydkuster Yngre Dryas till ca 60000 bc. I Kaukasus finns en lång serie av Sapiens daterad till 300000 bc och i Mellersta Östern finns mängder med fynd av både Sapiens och Neanderthalis typ 50000-150000 bc. I Kina hittar man Sapiens–lämningar daterade till 50000-150000 bc. Märkligt nog har inga Sapienslämningar hittats i de områden i arabien/Sinai resp östra Afrika vilka borde vara “brygga” i ett Out Of africa. Visst kan Pääbo visa att olika mixar mellan männskor resp Neanderthalis etc sket typ 50-60000 bc, vilket påstås vara bevis för att Out Of africa skedde just då – men sådana mixar kan ha skett var som helst på jorden vid tiden.
  Inte nog! Ca 74000 bc gick Mt Tuba i luften och askan lades sig 0,5-1 m djupt i södra 2/3 av Indien 4000 km bort. Aska är giftigt och allt liv, inkl människa dog. Utbrottet beräknas ha pågått i 100-tals år och hindrade människans expansion i typ 10000 år. Nu hade dock människan redan passerat Sumatra vid utbrottet och ca 70000 bc var både Papua och Australien till del befolkad. Dessa människor flyttade sig samtidigt norrut och längs kusterna (hur annars utan att möta denisovanska ättlingar) kom de till Nord- resp Sydamerika. Ca 50000 f kr fanns det människa i NÖ USA samt 55000-60000 bc fanns det människa i delatstaten Piaiu (Brazilien). Dessa befolkningar är alltså släktingar till Australiska Aboriguinéer resp Papuaner av idag.
  Lever Neanderthalarna kvar? Det är ju en definitionsfråga. De var före Sapiens, men har EXAKT samma tekniker som Sapiens har vid samma tid i kulturyttringarna. En arkeolog kan inte avgöra vem som bott på ett ställe utan att man hittar skelletdelar. Ca 2% av DNA är antingen specifikt för Sapiens resp Neanderthalis. Eg är det mer komplicerat än så. Det innebär också att 98% av Eurasiernas dna är Neanderthalis (de var ju “först”), även om ca 2 % skulle råka vara Sapiens. Sedan måste genetikerna visa varför det finns dna haplogruppp R1a (eller om det är R1b) runt Tchadsjön!
  Ett sammanträffande sker, när Sapiens på allvar börjar ge utslag i fynden från ca 40000 bc! Ca 39000 bc går Vesuvius i luften och utbrottet lägger aska på ca 0,5-1 m från Italien fram till Ural. Många tror ju att Vesuvius är vulkanen öster om Naepel, men det riktiga “Vesuvius” är själva NEAPELBUKTEN och då blir allt en helt annan femma! Askan lägger sig således över några av Neanderthais kärnområden – Italien, Balkan, Ukraina.
  En kul grej är att målningar ofta är de äldsta mänskliga lämningarna. I Europa målas i grottor, som det verkar av kvinnor. Sollutreanbefolkningen gör detta från ca 30000 bc, men Neanderthalare är före. I Australien är målningar 60000-70000 bc och i Piaiu (Brazilien) är de från 55000-60000 bc, medan äldst daterbara fysiska fynd är på ca 45000 bc (kol – på gränsen mätbart daterbara). I Sydafrika är målningarna samtida med de äldsta i Australien resp Sydamerika. Massor av dulika målningar är sannolikt inte ännu hittade.

  8. Riksbildandet
  Detta går inte att förklara utan att samtidigt beskriva ledungens utbyggnad och ledning, samt hur Romersk Katolska kyrkan använder ledungens ledningsstruktur för att fysiskt erövra religionen i Norden.

  9. Språkbildning mm
  Bl a fig 3. Den gröna fläcken borde förklaras bättre,. Slaviska språk förhärskade fram till Elbe och en bit SV därom. Galliska språk förhärskade t o m Rehn och en bit NO därom. Inom det “gröna området”blandades” stammar/klaner med olika språk i en röra. Inom detta område fanns även “öar” av Germansk-talande stammar/klaner. Några av de germansktalande stammarna/klanerna hade även bosatt sig strax SV om Rehn. För att rätt förstå, så måste det stå klart att det aldrig har funnits ett “keltiskt” språk – eller snarare att ur-kelten, som sannolikt bosatte sig i området runt Hallstadt ca 1200 bc, snabbt anammade traktens språk, medan traktens urinvånare antog “keltiska “kulturyttringar och formspråk. i Gallien så talades det förståss Galliska språk och i England Britonska språk och på Irland Iriska språk.
  Det gemensamma med tiden var kulturyttringar resp formspråk, samt en mängd specifika seder det talas om även i Nordiska sagamaterial.
  De germanska stam/klanöar som finns mellan Elbe och Rehn har sannolikt sina ursprung i Nordiska utvandringar.
  När således Ceasar myntar begreppet Germaner, så är det inte några “nya stammar/klaner” det handlar om utan att keltismen börjar militariseras i motstånd mor framförallt Romerska Rikets aggressiva expansion. Kultur och formspråk förändras och gudavärlden blir mer “aggressiv”. Männerbunden genererar en utveckling mot den organiserade ledungen först inom gränsländerna till Limes och sedan ända upp i Norden efter år 9.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *