Publicerad 10 kommentarer

Invandringsbubblan: 90% bidragsberoende i sex år. 70% på sikt. Och Sverige har skaffat sig 15% strukturell arbetslöshet. I evighet. Amen.

Svenska Dagbladet har publicerat en debattartikel som med saklig ton, rakt upp och ned, säger som det är med våra invandrare. Redan i högkonjunkturen som varit klarade majoriteten av dem inte att försörja sig själva. En redan mörk bild av invandringen är alltså ändå för ljus. Ni som läser nätmedia visste redan detta, ni har ‘diskonterat’ det. Men det har inte resten av svenska folket. Och inte börsen heller.

Det är professor Johan Eklund på Entreprenörskapsforum som ansvarar för databasen som omfattar invandrade under perioden 1990-2016. Bara mellan 56-68% av invandrarna från länder i Afrika och Mellanöstern hade 2016 sysselsättning, säger han. Illa. Men det är vad de officiella siffror myndigheterna AF och SCB levererar. Man förstår att regeringen helst inte hänvisar till dessa siffror, och när man blir tvungna, gör det utan att särredovisa just Mena och Afrika. Vad Eklund konstaterar är att dock att sysselsättningsgraden inte är illa nog. Långt därifrån! Den ger en mycket missvisande och grovt överskattande bild av hur det går för dessa invandrare att integrera sig in på arbetsmarknaden. Detta eftersom det räcker med en timme i arbete under november för att definieras som sysselsatt för hela året.

Antalet sysselsatta är helt meningslös statistik, enbart till för att glorifiera regimens arbetsmarknadsinsatser.

En bidragsförsörjd majoritet. I evighet. Amen.

Istället använder Eklund sig av ‘självförsörjningsgraden’ som motsvarar 12.600:-/månad och som även utgör OECD:s fattigdomsgräns (långt under svenska minimilöner). Den kravribban klarar invandrarna som helhet dåligt. Bara 30% av dem gör det efter 5 år, 50% efter 13-14 år. Och från Mena/Afrika var det år 2016 bara 37% som var självförsörjande!

En majoritet är bidragsförsörjd. Även efter 14 år.

Ingenting talar för att det blivit bättre sedan dess. Nära 2/3 kan alltså inte försörja sig själva, än mindre sina familjer. I den dryga tredjedel som ändå gör det, så ingår dels dem som är med i arbetsmarknadsprogram, d v s öppet subventionerade, dels s k snällanställda. D v s sådana som anställs, främst av kommuner, utan att vara bäst kvalificerade eller utan att vara kvalificerade alls, och inte sällan för tjänster som inte tillför kommuninnevånarna någonting av värde överhuvudtaget.

Ingen förbättring över tid. Vi kan förvänta oss tvärtom, av flera skäl. Med de stora kullarna från 2014 och framåt har problemen med integrationen ökat markant. Den allmänt förbättrade konjunkturen från 2000-2016 förbättrar också resultatet.

Påstådda utbildningar är ofta fejk. Och Malmö är sämst i klassen.

Regionalt är skillnaderna stora. Bäst är läget i Stockholm, värst är det – som vanligt och förstås – i Malmö. En annan poäng som Eklund gör är att påstådda utbildningar märkligt ofta inte hjälper ett dugg, för just Mellanöstern- och Afrika-emigranterna:

Här kan problemet vara tre: dels att utbildningsbevis är fejkade, dels att utbildningarna av lägre kvalitet än de formellt ger sken av och/eller mer generella än specialiserade.

Publicering i mediaskugga. Slump? Skulle inte tro det.

SvD:s val att publicera om detta kom i total medieskugga under Corona, och har följaktligen inte uppmärksammats av någon. Det visste man naturligtvis skulle hända och var sannolikt ett skäl till varför man vågade göra det. I höstas kom det en liknande rapport, då från Handelns Forskningsinstitut, som undertecknad kommenterade i en krönika 4/12. Den valde MSM att ignorera totalt. HFI hade gjort samma sak som Eklund, men utgått ifrån månadsinkomsten EUR2000, d v s ca 20.000:- och man hade exkluderat arbetsmarknadsprogram. Kontentan var förstås att ännu färre klarade gränsen. Efter 15 år, då de äldsta i gruppen började gå i pension, så var det bara 37% av hela gruppen som hade ett sådant uppehälle; i snitt endast 10% gjorde det under sina första sex år i Sverige, endast ca 30% under de följande åren.

HFI:s skiktning visar exakt samma skrämmande resultat som Eklunds, fast ännu värre. Arbetsmarknadsprogram försörjer ca 10% av invandrarna.

Det man måste hålla i minnet är att det fortfarande inte räcker med 20.000 i månaden för att klara att bidra med uppehälle för sig själv under en hel livscykel. Per heltidsarbetande var den svenska medelinkomsten 2019 över 48.000:- och den är rimlig att räkna med (mer än medianen), för att ge en korrekt uppfattning om hur mycket som i snitt krävs för att bära upp både en egen familj, sin pension och den svenska välfärdsstaten.

Det här går inte att utbilda bort.

Vad det här säger, enkelt uttryckt: stora delar av invandrarkollektivet, särskilt då Mena/Afrika, kommer aldrig gå att integrera i det högteknologiska svenska arbetslivet. Härtill bör läggas det faktum att IQ-nivån i de berörda länderna också ger anledning att misstänka att problemet inte bara är kulturellt. Och än mer stöd för att detta inte kommer gå att utbilda bort. Vi har skaffat oss en strukturell arbetslöshet, formell eller informell, som uppgår till minst 15% av befolkningen, att läggas till de mängder med välutbildade svenskar som just nu går ut i arbetslöshet. Vad säger det om framtiden? Och vad säger det om våra möjligheter att återhämta oss efter Corona?

Mena-länderna har mellan 80-85% av i väst normal snitt-IQ 100. Somalia ligger på 67%, i paritet med större delen av Afrika söder om Sahara. En nivå som kvalificerar till evig särskola, oavsett språkkunskaper.

Har börsen diskonterat de här i sitt V-kurveformade återhämtningsscenario? Knappast. Men det får vi säkert anledning att återkomma till.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft

Publicerad 2 kommentarer

Mellan födda 1962 och 1991 har IQ minskat med 6,85. Vad gör vi åt det?

Den kontroversiella försämringen av IQ är störst i Norden, konstaterar man i SvD. Alla kan gissa varför, men svaret är att denna oroande utveckling är rensad för invandringens effekter. Och jo, båda är förstås allvarliga problem. Den framtida inhemska befolkning som ska försörja immigranter med i snitt 67 från Somalia och 80-85 från Mena riskerar om något decennium ligga under 90. Det kommer bli svårt. Detta är också vad danska forskare varnar för utgör miniminivån för att kunna upprätthålla en fungerande demokrati. Den gränsen håller Sverige redan på att passera. Vi gör ju allt vad vi kan för att påskynda utvecklingen.

Under 1900-talet steg IQ stadigt i världen. Nästan 3 poäng per decennium. Det var den norske forskaren Jon Martin Sundets undersökning avseende värnpliktiga där det först konstaterades att den s k Flynneffekten inte längre gällde. Givetvis hade man förväntat sig att kurvan förr eller senare måste plana ut (Liksom även Corona, förr eller senare, så håll bara ut Tegnell, du kommer få rätt), men en sänkning var det ingen som trott på eller kunde förklara. Är detta allvarligt? Vänstern försöker ständigt ifrågasätta värdet av IQ-mätningar, men det hör ihop med deras motvilja mot meritokratin, som ju är i motsatsställning till ‘positiv särbehandling’ och kvotering för kön och mångfald.

Tester av danska och finska värnpliktiga har bekräftat de dystra resultaten i Norge. I Sverige har ju värnplikten varit avskaffad ett tag, men ingen tror på allvar att vi skulle avvika från våra nordiska grannar. Tvärtom brukar vi vara värst/ligga först när det gäller olika former av megatrender.

Efter att Flynn nu själv har mätt fenomenet i nya kullar och i flera länder så bekräftas trenden. Men ingenstans är den så tydlig som just i Norden. I U-länder stiger IQ fortfarande, om än inte som förut. Liksom i USA, och ännu starkare i Sydkorea. Så varför här? Och varför nu? I Danmark är medeltalet nu tydligt under 100, som utgjort ett snitt för utvecklade europeiska länder. Här varnar historieprofessorn Bent Jensen i Jyllandsposten (referat i Fria Tider) för en fortsatt sänkning till följd av invandringen. Och hans professorskollega inom psykologi, Helmuth Nyborg har en annan infallsvinkel på samma problem: Detta kan få allvarliga konsekvenser även för möjligheterna att upprätthålla en fungerande demokrati.

Citat från professor Nyborg, översatt i Fria Tider.

Men årskullsförändringen beror inte på invandringen. Man har uteslutit invandrare när man gjort sina tester. Detta för att “forskare hade sett stora skillnader i IQ utifrån hur utvecklade länderna varit.” Stanna upp för den meningen. Naturligtvis har alla ingått från början. Men resultatet har varit 1. svårtolkat, vilket motiverade en sållning, men också 2. kontroversiellt. Om Flynn och Jon Martin Sundet ska få mer anslag, så gör de alltså klokt i att utelämna dessa skillnader, som givetvis skulle vara av minst lika stort intresse att varna för.

Här handlar det ju om tvåsiffriga tal. När t ex Somalia ligger på 68 och Mena-länderna på 80-85 så kan vi inte förvänta oss att invandrare därifrån ska kunna tillgodogöra sig högre utbildning. En man med IQ under 82 klarar inte antagningstesten till amerikansk försvarstjänst och har stora problem att ens få godkända grundskolebetyg. Känner vi igen det i Sverige? Ja, bara alltför väl. Särskolan har fullkomligt exploderat med nytillkommande elever med bristande kognitiv förmåga.

Om IQ 90 är en kritisk nivå så är vi i Sverige redan farligt nära.

Jensen pekar på en prognos som visar att den genomsnittlige invånaren i Danmark kommer ha 92 i IQ år 2085 (då enligt prognosen de etniska danskarna är i minoritet). En överslagsmässig beräkning säger att Sverige redan nu riskerar att ligga på eller under den för demokratins fortbestånd kritiska gränsen. En femtedel av befolkningen är idag född utomlands. Ytterligare en tiondel har utländsk bakgrund. Och huvuddelen av dessa kommer från Mena, Afghanistan och Afrika söder om Sahara. Utgår vi från dessa länders medelvärden och att det svenska medelvärdet på 99 i den politiska korrekthetens namn är rensat från immigrationseffekter, så landar vi snarare kring 95 – och vi trendar rakt nedåt.

Att fokusera på problemen för våra infödda ungdomar kan alltså ses lite som att sila mygg och svälja kameler. Men man kan också resonera så här: de som ligger under ribban kommer aldrig kunna bidra. Allt framtida försörjningsansvar hamnar alltså på dem som ligger över. Vad händer då om IQ sjunker även bland dem? Vi måste fråga oss varför nedgången finns även bland våra egna barn. Svaret ser enligt Flynn och Sundet ut att vara datorer och telefoner: få räknar ut något i huvudet längre. Och vi läser mindre, barnen gör mindre läxor.

IQ är en säkerställt avgörande framgångskorrelerad faktor, det har man vetat i över 40 år. Den svenske hjärnforskaren Martin Ingvar varnar (SvD 2018) för att förändringen är följden av att TV och I-pads ersätter lektid – och läsning. Och farhågorna är stora att förändringen kommer synas ännu tydligare i de generationer som fötts på 2000-talet och som inte testats ännu; det är dessa som sociala medier fått störst genomslag i – fördumningsfaktorernas självklara startpunkt att leta i. Här läggs tonvis med tid på att hålla trådlösa kontakter vid liv, med hjälp av förkortade anglocismer i ofullständiga meningar. Det är inte samma sak som vi menar med att umgås eller att läsa och skriva.

Martin Ingvars förklaring kommer stå sig ännu bättre för de nya generationer som växt upp med sociala medier från barnsben. Där all tid läggs på att maximera antal ‘vänner’ på snapchat och minimal tid på att umgås. Och där läsning handlar om förkortade anglocismer i ofullständiga meningar.

Säger jag och delar detta ändå, utan större upplevd risk för att bidra till förflackningen. Jag är tvärtom glad för att jag är född 1962 och att min följarskara tillhör en läskunnig generation.

Magnus Stenlund
Sunt Förnuft